Fler friluftsaktiviteter för barn och unga 2018!

23 friluftsorganisationer delar år 2018 på det totala statsanslaget om 47,8 miljoner kronor. Av statsanslaget viks 24,2 miljoner kronor till organisationsbidrag och 23,6 miljoner kronor till verksamhetsbidrag (projekt). Friluftsorganisationerna arbetar målmedvetet med att aktivera barn, ungdomar och vuxna i alla samhällsgrupper som bidrar till fysisk aktivitet och till att skapa sociala sammanhang.

-          Fysisk aktivitet är en av grunderna för en god folkhälsa. Vi därför glada över att regeringens anslag för år 2018 ger friluftsorganisationerna möjlighet att bidra till friluftsliv, rörelse och aktivitet för våra barn och unga. Regeringen skriver i budgetpropositionen att de ”anser att förutsättningarna för människor att utöva friluftsliv fortsatt bör utvecklas.” Vi tycker det är ett särskilt glädjande besked då vi ser hur stillasittande och inaktivitet ökar i vårt samhälle, säger Ulf Silvander, generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv.

Organisationen Svenskt Friluftsliv ansvarar för fördelningen av statsbidrag sedan år 2010. Totalt inkom 89 ansökningar från 27 olika organisationer. Det ansöktes om 71 miljoner kronor och översökningsgraden var ca 50 %.

 För att få bidrag krävs att friluftsorganisationen värnar det enkla, naturnära och långsiktigt hållbara friluftslivet. Främjar hälsa och goda möjligheter att utöva friluftsliv samt ett tryggt och säkert friluftsliv. Bidrar till att utveckla barns och ungdomars intresse för motion och friluftsliv, eller verkar för ökad kunskap om och hänsyn till natur- och kulturmiljön samt allemansrätten.

Sammanfattning av fördelning av medel, nedan. För att ta del av hela protokollet om fördelningen besök www.svensktfriluftsliv.se/bidrag.

För ytterligare information

Ulf Silvander, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv, 070-433 51 47

Fakta om Svenskt Friluftsliv (www.svensktfriluftsliv.se)

Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation för 25 ideella friluftsorganisationer i Sverige som tillsammans har ca 1,7 miljoner medlemskap, varav 300 000 är barn och ungdomar. Tillsammans består organisationerna av närmare 10 000 lokala- och regionala föreningar. Svenskt Friluftsliv företräder de ideella friluftsorganisationerna i Sverige och är talesman gentemot regering, riksdag och myndigheter. Uppgiften är att bevara och utveckla förutsättningarna för det svenska friluftslivet genom att värna allemansrätten, stärka den långsiktiga finansieringen för friluftsorganisationerna samt höja friluftslivets status i samhället. Målet är att människor i Sverige ska ha möjlighet att utöva ett aktivt friluftsliv, idag och i framtiden.

Svenskt Friluftsliv har 25 medlemsorganisationer: Cykelfrämjandet, Friluftsfrämjandet, Förbundet Skog och Ungdom, Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet, Riksförbundet Hälsofrämjandet, Riksförbundet Sveriges 4H, Scouterna, Sportfiskarna, Svenska Brukshundsklubben, Svenska Båtunionen, Svenska Cykelsällskapet, Svenska Fjällklubben, Svenska Folksportförbundet, Svenska Frisksportförbundet, Svenska Gång- och Vandrarförbundet, Svenska Islandshästförbundet, Svenska Jägareförbundet, Svenska Kanotförbundet, Svenska Kennelklubben, Svenska Klätterförbundet, Svenska Kryssarklubben, Svenska Livräddningssällskapet, Svenska Orienteringsförbundet, Svenska Skridskoförbundet, Svenska Turistföreningen.

Här redovisas i sammandrag beslutet om fördelning av 2018 års anslagsmedel fattat av Svenskt Friluftslivs fördelningskommitté. Protokollet i sin helhet finns att tillgå på www.svensktfriluftsliv.se/bidrag. 

Organisationsbidrag                                                                     
Cykelfrämjandet  525 000kr
Friluftsfrämjandet  9 000 000kr
Riksförbundet Hälsofrämjandet  200 000kr
Sportfiskarna 4 800 000kr 
Svenska Båtunionen 470 000kr
Svenska Fjällklubben 100 000kr
Svenska Frisksportförbundet 100 000kr
Svenska Islandshästförbundet 100 000kr                                                                                                 
Svenska Kennelklubben 700 000kr                                                                                                             
Svenska Kryssarklubben 440 000kr
Svenska Livräddningssällskapet 1 950 000kr
Svenska Turistföreningen 2 000 000kr
Svenskt Friluftsliv 3 600 000kr
Sveriges Ornitologiska Förening 200 000kr
Summa organisationsbidrag 24 185 000

Verksamhetsbidrag (projekt) per organisation                                                
Cykelfrämjandet 1 825 000kr
Friluftsfrämjandet 3 020 000kr
Förbundet Skog och Ungdom 370 000kr
Riksförbundet Hälsofrämjandet 300 000kr
Riksförbundet Sveriges 4H 825 000kr
Scouterna 2 100 000kr      
Sportfiskarna 4 050 000kr
Svenska Brukshundsklubben 300 000kr
Svenska Båtunionen 70 000kr
Svenska Fjällklubben 165 000kr
Svenska Islandshästförbundet 54 000kr
Svenska Jägareförbundet 1 100 000kr
Svenska Kanotförbundet 825 000kr
Svenska Klätterförbundet 1 234 000kr
Svenska Kryssarklubben 839 000kr
Svenska Livräddningssällskapet 1 755 000kr
Svenska Naturskyddsföreningen 2 005 000kr                                                                     
Svenska Orienteringsförbundet 735 000kr 
Svenska Turistföreningen 1 638 000kr
Sveriges Ornitologiska föreningen 390 000kr
           

Summa verksamhetsbidrag 23 600 000kr

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Snabbfakta

Fördelning av statens anslag till friluftslivets organisationer 2018 - genom Svenskt Friluftsliv.
Twittra det här