Svenskt Kvalitetsindex om Arbetsglädjen 2012

På indexskalan 0-100 har svenskarnas bedömning av sin arbetssituation förbättrats något, från 70,0 till 70,3. Mer ingående uppfattar man att samarbetet på arbetsplatserna har förbättrats (+2,6 enheter), medan arbetsförhållandena under det senaste året har försämrats (-0,8 enheter).

Den bransch som har de mest nöjda medarbetarna är verksamma inom finans- och företagstjänster. Branschen har haft en uppgång på 3,8 enheter (från 69,5 till 73,3). Största nedgången finns inom transportbranschen, - 3,4 enheter (från 71,3 till 67,9). Uppdelat på sektorer finns de största förrändringarna inom privat sektor, +1,3 enheter (från 69,8 till 71,1), medan den kommunala sektorn har tappat -2,2 enheter (från 70,0 till 67,8).

Studien påvisar även att den yngre generationen (upp till 32 år) är mindre nöjda och engagerade än de äldre generationerna. Dock finns gemensamma nämnare kopplade till vilka nycklarna är för nöjda och engagerade medarbetare. Att känna att ens kompetens tas tillvara och att man känner att man har utrymme att påverka sina arbetsuppgifter är oavsett ålder de mest drivande frågorna kopplat till arbetsglädje. Men därefter skiljer sig generationerna åt. Det mest centrala för den yngre generationen – efter de ovan två nämnda faktorerna – är anställningstrygghet.

Undersökningen SKI - Medarbetare genomförs årligen av Svenskt Kvalitetsindex (SKI) och visar hur anställda och andra verksamma upplever sin arbetssituation. Undersökningen bygger på drygt 4 600 intervjuer som genomförts med ett statistiskt urval av personer boende i Sverige mellan 18 – 65 år. Datainsamlingen genomfördes via telefonintervjuer under perioden 17 april – 24 maj 2012.

För ytterliga information kontakta

Henrik Nyman, Analytiker

Telefon: 0731 51 41 51
E-post: henrik.nyman@kvalitetsindex.se

Svenskt Kvalitetsindex – ett analyssystem i samhällets tjänst

Övergripande resultat görs allmänt tillgängliga för jämförelser såväl inom Sverige som på den internationella arenan. Dessa redovisas bl.a. på SKI:s hemsida (www.kvalitetsindex.se). Detaljresultat tas fram branschvis (bl.a. i form av standardiserade branschrapporter) och görs tillgängliga för företag inom respektive bransch. Utöver mera standardmässiga branschredovisningar finns också möjlighet att utnyttja den omfattande mikrodatabasen för mera skräddarsydda analyser och sammanställningar.

Inom ramen för SKI studeras tre värdeskapande aspekter som inte direkt kommer fram i balansräkningen, nämligen de externa kundernas värdering av företaget, liksom de anställdas och samhället i stort.

SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling, är tillsammans med EPSI Reserach huvudman för Svenskt Kvalitetsindex.

Om oss

Svenskt Kvalitetsindex AB

Dokument & länkar