Alliansens näringspolitik har minskat företagandet

I den färska rapporten ”Näringspolitikens nästa steg – från anslagsstyrning till framsynthet”, konstaterar Svenskt Näringsliv att företagandet har minskat sedan alliansregeringen tillträdde. De åtgärder som regeringen hittills har vidtagit för att öka företagandet verkar så långt ha varit verkningslösa. Det gäller även de särskilda satsningar som gjorts för att öka företagandet bland kvinnor och invandrare.

– Näringspolitiken har inte prioriterats i regeringskansliet och får inte tillräckligt stort genomslag i regeringens arbete. Det märks på kort sikt genom ett minskat företagande och riskerar på lång sikt att hindra framväxten av nya tjänster och produkter och därmed hämma tillväxten i landet, säger Svenskt Näringslivs chefekonom Stefan Fölster.

Samtidigt visar rapporten att den breda näringspolitiken som gått ut på att ge bättre allmänna villkor för breda grupper av företag, bland annat av- eller omregleringar av hela branscher, har spelat stor roll för att förbättra företagsklimatet i Sverige. Men ytterligare steg i näringspolitiken krävs för att undanröja hinder för framtidens företag och näringar.

Bland de åtgärder som Svenskt Näringsliv föreslår märks följande:

- Alla departement bör få ett tydligare uppdrag att främja tillväxt.
- Öppna upp för nya verksamheter, till exempel genom etableringsrätt inom vård och äldreomsorg, vidgad utmaningsrätt och avskaffade etableringshinder.
- Mindre styrande upphandlingsunderlag i syfte att öppna upp för nya idéer och förslag.
- Bättre forskningspolitik genom ökat konkurrensinslag i finansieringen och genom att belöna universitet som samverkar med näringslivet. Premiera uppnådda resultat.
- Öka möjligheterna till privat förmögenhetsbildning, bland annat genom lägre kapitalbeskattning och ett allmänt lägre skattetryck.

Hela rapporten finns på www.svensktnaringsliv.se

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera