Oansvarigt att ge mer pengar till skolan

"Oansvarigt att ge mer pengar till skolan" Kostnaden för grundskolan i Sverige varierar stort mellan landets kommuner. I den kommun som satsar störst resurser, Kalix, är kostnaden per invånare nära 80 procent högre än i den kommun som satsar minst, Lysekil. Detta leder oundvikligen till frågan om det finns något samband mellan kostnader och kvalitet. Ger större resurser bättre resultat i skolan? Detta har Svenskt Näringsliv undersökt. Och vi har funnit att det är svårt att svara "ja" på den frågan. Det finns naturligtvis en rad fullt rimliga orsaker till att kostnaden för grundskolan varierar. Glesbygdskommuner med långa avstånd och små skolenheter har högre kostnader. Samma sak gäller kommuner med exempelvis omfattande hemspråksundervisning. Även vad gäller resultaten (mätt som betyg i nionde klass) finns förklaringar till en del skillnader då föräldrarnas genomsnittliga utbildningsnivå påverkar resultatet. Svenskt Näringsliv har i undersökningen "Den svenska skolan - ger mer resurser bättre resultat?" korrigerat för dessa så kallade "strukturellt betingade kostnader" enligt samma kriterier som gäller för det kommunala utjämningssystemet. Rapporten tar också hänsyn till skillnaderna i föräldrarnas utbildningsbakgrund. Trots dessa korrigeringar finner undersökningen inga, eller endast svaga, samband mellan resurser och kvalitet. - Slutsatsen är att det i första hand är andra åtgärder än mer pengar som behövs för att förbättra utbildningens kvalitet, säger Johan Fall, ekonom på Svenskt Näringsliv. I ljuset av detta framstår de så kallade "Wärnerssonpengarna" som mindre väl genomtänkta. Behovet av resursökningar till skolan kan naturligtvis inte uteslutas i enskilda fall, men det är något helt annat än de generella och föga målinriktade resurssatsningar som nu genomförs. - Faktum är att regeringen bedriver ett vågspel med skolan, säger Anders Morin, projektledare på Svenskt Näringsliv. Att stärka kvaliteten i skolan är angeläget och brådskande. Men för det krävs andra åtgärder än dem regeringen visat på. Ökad konkurrens och valfrihet liksom en stärkt kontroll, redovisning och uppföljning av kvaliteten är grundpelare i en sådan politik. Kommunerna bör också arbeta för att ledning och styrning i kommunala skolor förbättras. Den nuvarande regeringspolitiken tyder på bristande ansvar både för skolan och för skattemedlen, avslutar Anders Morin. Läs mer eller ladda ned hela rapporten på: http://www.svensktnaringsliv.se/extern/subjects/show_subjects.asp?id=185 1 För mer information, kontakta Anders Morin, rapportförfattare, tfn 08-553 430 48 / 0705-68 80 87 Johan Fall, rapportförfattare tfn 0705-68 80 96 Andrea Prander, pressekreterare, tfn 08-553 430 18 / 0708-80 69 01 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/01/20011101BIT00490/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/01/20011101BIT00490/bit0001.pdf

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar