Svenskt Näringsliv: Färre gör mer

Svenskt Näringsliv: Färre gör mer Den nya ekonomin är inte död. Det konstateras i Svenskt Näringslivs senaste konjunkturprognos, Färre gör mer. Företagen producerar och säljer mer, fast med färre anställda. Till skillnad från åren 1997-2000 används ny teknik dock främst för att rationalisera, snarare än för att starta nya företag. Den svaga dollarn betyder också en hård kostnadspress för många företag. Detta tillsammans med sparkrav i den offentliga sektorn bidrar till en svag sysselsättningsutveckling de närmaste åren. I Sverige blir den kluvna utvecklingen mellan dels en snabb produktivitetsökning, dels en svag arbetsmarknad allt mer tydlig. Småföretagen i Svenskt Näringslivs SME-enkät ser en förbättring av den allmänna konjunkturen, samtidigt som de är något mer försiktiga i bedömningen av sin egen situation. - Under de senaste två åren har produktiviteten inom näringslivet ökat mer än vad den ökade i genomsnitt under "bubbelåren" 1997-2000, säger Stefan Fölster, chefekonom på Svenskt Näringsliv. Baksidan av den snabba produktivitetsförbättringen är att jobben i näringslivet blir allt färre. De senaste tre åren har över 70 000 jobb inom den svenska industrin försvunnit. Risken är stor att arbetsmarknaden förblir svag under flera år. För det första bromsas den utländska efterfrågan av den svaga dollarn. För det andra är konkurrensen om vissa jobb hård från Central- och Östeuropa samt Asien. Tendensen under de senaste åren är att outsourcing ökar bland industriföretagen i Sverige, vilket också illustreras av Svenskt Näringslivs senaste Näringslivsenkät. Under de kommande två åren beräknas sysselsättningen inom näringslivet minskar med ytterligare 17 000 personer. Ökningstakten i världshandeln förväntas stiga under de närmaste åren. Samtidigt beräknas den svenska kronan vara fortsatt stark, både mot dollarn och euron. Svenskt Näringslivs kalkyler pekar på att kronförstärkningen medför en exportförlust motsvarande mellan 9 och 14 procent av industrins totala arbetskostnad. - I ett längre perspektiv förutspår vi en relativt ljus produktivitetsutveckling. Men samtidigt växer gapet mellan vad vi faktiskt producerar och hur mycket vi skulle kunna producera med den tillgängliga arbetskraften. Färre gör mer, avslutar Fölster. Hela rapporten finns på Svenskt Näringslivs hemsida: www.svensktnaringsliv.se. För mer information, kontakta: Stefan Fölster, chefekonom, tfn 08-553 431 60 / 0703-04 31 60 Per Juth, bitr chefekonom, tfn 08-553 430 78 / 070-558 30 78 Göran Johansson Grahn, nationalekonom, tfn 08-553 431 03 / 0703-18 31 03 Fabian Wallen, nationalekonom, tfn 08-553 431 56/ 0705-68 80 55 Hanna Widell, nationalekonom, tfn 08-553 431 02/ 0703-64 31 02 Fredrik Karlsson, presschef, tfn 08-553 430 19 / 0703-45 64 12 [REMOVED GRAPHICS] ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/15/20031215BIT00290/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/15/20031215BIT00290/wkr0002.pdf

Om oss

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. Svenskt Näringsliv företräder 55 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Prenumerera

Dokument & länkar