Tio år efter omregleringen av apoteksmarknaden: Farmaceuter på apotek – en viktig resurs i en god och nära vård

2019-07-01 I dag, den första juli, är det tio år sedan apoteksmarknaden omreglerades. Många nya apotek har öppnats och öppettiderna har blivit längre. Sammantaget har det gett en bättre tillgänglighet, något som var ett viktigt mål med omregleringen. Det är nu hög tid att ta nästa steg och fokusera på att ta till vara på farmaceuternas expertis om läkemedel, menar Sveriges Farmaceuter.

Apoteken ser till att rätt person får rätt läkemedel vid rätt tidpunkt och att hen vet hur läkemedlet ska användas på rätt sätt. Det är bra, men farmaceuternas kompetens kring läkemedelsanvändning kan nyttjas ännu bättre. Tusentals legitimerade farmaceuter på över 1 400 apotek med långa öppettider är en stor och outnyttjad möjlighet till förbättringar i både det förebyggande hälsoarbetet och i vården. En sådan utveckling skulle samtidigt vara stimulerande för farmaceuterna på apotek där många upplever att deras kompetens inte tas tillvara fullt ut.

Användningen av läkemedel borde sättas i fokus

Sveriges Farmaceuter menar att apoteken tydligare borde prioritera arbetet med att rådge och stötta patienter – vilket är grunden för en effektiv läkemedelsanvändning. När råd­givningen, som idag, ingår i läkemedelspriset blir det en av många aktiviteter på apoteken.

­– Vi anser att en särskild ersättning för rådgivning och stöd för en bättre läkemedelsanvänd­ning borde komplettera dagens ersättningssystem. Vi är övertygade om att det skulle bidra till hälsovinster för både patienter och samhälle och även till att minska kostnaderna i hälso- och sjukvården, säger UIf Janzon. Det är därför glädjande att regeringen har gett TLV i uppdrag att utreda en försöksverksamhet med farmaceutiska tjänster.

Apoteksaktörerna måste förbättra villkoren för farmaceuterna

Apoteken har idag svårt att bemanna apoteken, vilket är problematiskt särskilt i glesbygden. Men det beror inte enbart på en brist på utbildande farmaceuter, utan även på förutsätt­ningarna för att göra ett bra jobb på apotek.

­– Vi ser en brist på farmaceuter som vill jobba på apotek. Många väljer att jobba inom andra sektorer och många av våra medlemmar upplever att deras kompetens inte nyttjas fullt ut på apoteken. Det är allvarligt och en trend som måste brytas om vi ska kunna fortsätta att ha en god tillgänglighet till apotek. Utvecklingen av farmaceutiska tjänster är ett steg i rätt riktning men samtidigt måste apoteksaktörerna bli bättre på att skapa förutsättningar som är attrak­tiva för våra medlemmar, annars väljer de som kan en annan bransch, säger Ulf Janzon.

För intervjuer eller frågor kontakta någon av nedanstående:

Ulf Janzon, ordförande Sveriges Farmaceuter                                  0709–39 99 01

Daniel Skoglund, pressansvarig Sveriges Farmaceuter                    0709–39 99 12

Sveriges Farmaceuter är ett fack- och professionsförbund för apotekare och receptarier. Apotekare har fem års naturvetenskaplig medicinsk utbildning, receptarier tre. Samlingsbeteckningen för de två grupperna är farmaceuter.

Sveriges Farmaceuter är ett Saco-förbund med drygt 7100 medlemmar. Förbundet organiserar yrkesverksamma farmaceuter inom industri, stat, landsting och på apotek, samt studerande.

Om oss

Sveriges Farmaceuters främsta uppgift är att utveckla och marknadsföra farmaceuternas, apotekares och receptariers, kompetens och stärka farmaceuternas professionella villkor samt att stötta våra medlemmar i fackliga frågor. Sveriges Farmaceuter är en partipolitiskt obunden och ideell organisation som grundades 1903 och har drygt 7 000 medlemmar. Sveriges Farmaceuter tillhör Saco, Sveriges Akademikers Centralorganisation. Saco är den samlande organisationen för alla fackligt organiserade akademiker. Tillsammans finns det mer än 500 000 medlemmar inom Saco.

Prenumerera

Dokument & länkar