Sveriges Ingenjörer kritiskt till föreslaget entreprenörsansvar

Sveriges Ingenjörer välkomnar regeringens förslag men är kritiska till att man inte tänkt hela vägen. Med detta förslag får man inte bukt på det egentliga problemet. Sveriges Ingenjörer förordar att ett entreprenörsansvar ska gälla inom alla branscher och alla led. Det måste vara ett solidariskt ansvar för arbetsgivaren, uppdragsgivaren och huvudentreprenören samt informationsskyldigheten.

Sveriges Ingenjörer delar bedömningen att reglering förutom ett skydd för berörda arbetstagare kan förväntas ha förebyggande effekter och medföra en självsanering inom berörda branscher, vilket bidrar till en sund marknad med konkurrens på lika villkor. Men det bör gälla i alla branscher.

Regeringen vill att ett entreprenörsansvar ska gälla för såväl utstationerade arbetstagare som för arbetstagare anställda i Sverige. Enligt huvudförslaget ska ytterst huvudentreprenören kunna bli ansvarig för att arbetstagare i entreprenadkedja får ut lön för sitt arbete i entreprenaden.

– Det är otillräckligt att man inte tar i beaktning att förslaget ska gälla i alla led. Ansvaret ska inte ligga på arbetstagaren som dessutom får det väldigt svårt att utöva sina rättigheter enligt lag, framhåller Sveriges Ingenjörers ordförande Ulrika Lindstrand.

– Vi föreslår att en arbetsgivare som omfattas av lagen ska ha en skyldighet att för arbetstagaren redovisa uppgifter avseende uppdragsgivare och huvudentreprenör både vid inledningen till ett uppdrag och vid ändrade förhållanden för att möjliggöra för arbetstagaren att erhålla sina rättigheter enligt lagen, säger Ulrika Lindstrand.

För mer information:
Alexander Orlinge, pressekreterare, 070-962 47 33

Sveriges Ingenjörer är fackförbund och intresseorganisation för landets högskoleutbildade ingenjörer.
Det är med sina 145 500 medlemmar det största förbundet inom akademikerfederationen Saco.
Se även www.sverigesingenjorer.se

Taggar:

Media

Media