Osäkerheten i omvärlden har ökat enligt höstens riskenkät

De svenska finansiella marknaderna fungerar väl, enligt en majoritet av de aktörer som svarat på Riksbankens riskenkät hösten 2014. Men allt fler aktörer anger att de finansiella marknaderna fungerar något sämre och att de kommer att försämras ytterligare på kort sikt. Samtidigt har framför allt de geopolitiska konflikterna dämpat aktörernas vilja att ta risk. Aktörerna ser också fortsatt allvarligt på de eventuella konsekvenser som kan följa om risker kopplade till de svenska hushållens skuldsättning ökar.

Aktörerna upplever att lägre likviditet påverkar marknadens funktionssätt negativt

Var tredje aktör som svarat på Riksbankens riskenkät hösten 2014 anser att de svenska finansiella marknaderna fungerar något sämre än för ett halvår sedan. Dessutom tror var fjärde aktör att funktionssättet kommer att försämras ytterligare under de kommande sex månaderna. Ett skäl som anges är att likviditeten på de finansiella marknaderna har minskat. Enligt aktörerna beror detta på att marknadsgaranterna är mindre villiga att ta risk än tidigare och på att nya regleringar har gjort handel på räntemarknaden dyrare.

Geopolitiska konflikter oroar aktörerna allt mer

Aktörerna upplever att osäkerheten i omvärlden, främst till följd av geopolitiska konflikter, har ökat och fler aktörer än tidigare är därför mindre villiga att ta risk. Som exempel nämns konflikten mellan Ryssland och Ukraina samt konflikterna i Mellanöstern. Skulle dessa geopolitiska risker realiseras kan de eventuella konsekvenserna för det svenska finansiella systemet bli förhållandevis stora enligt aktörernas bedömning. Samtidigt ser aktörerna fortsatt allvarligt på de konsekvenser som kan följa om risker som är kopplade till de svenska hushållens skuldsättning ökar.

----

Sedan våren 2008 genomför Riksbanken halvårsvis en enkätundersökning bland aktörer på den svenska ränte- och valutamarknaden. Frågorna i enkäten avser dels aktörernas syn på risk, dels deras uppfattning om hur de svenska finansiella marknaderna fungerar. Riksbankens riskenkät hösten 2014 genomfördes under september och oktober. Riskenkäten kan laddas ner i pdf-format på Riksbankens webbplats, www.riksbank.se.

Presstjänsten, tel. 08-787 02 00