Protokoll från det penningpolitiska mötet den 30 juni 2020

Vid det penningpolitiska mötet den 30 juni beslutade Riksbankens direktion om ytterligare penningpolitiska åtgärder för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av pandemin och hjälpa ekonomin och inflationen till återhämtning. Ramen för de tillgångsköp som Riksbanken genomför sedan krisens inledning utökas från 300 till 500 miljarder kronor och programmet förlängs till slutet av juni 2021. I september börjar Riksbanken även att köpa företagsobligationer. Direktionen beslutade också att sänka räntorna och förlänga löptiden på den utlåning som görs till bankerna. Reporäntan lämnades oförändrad på noll procent.

Vid sitt penningpolitiska möte konstaterade direktionens ledamöter att pandemin har kraftiga negativa konsekvenser på världsekonomin. I år väntas svensk BNP falla lika mycket som under finanskrisen samtidigt som arbetslösheten stiger och inflationen ligger under målet. Även om det finns tecken på en början till återhämtning på flera håll, betonade ledamöterna att osäkerheten om utvecklingen framöver är fortsatt mycket stor. Man pekade på riskerna för bakslag och för pandemins långsiktigt negativa effekter på ekonomin och betonade att de omfattande åtgärder som vidtas av regeringar och centralbanker världen över är viktiga för den fortsatta återhämtningen.

Ledamöterna menade att Riksbankens och andra centralbankers olika åtgärder har bidragit till att hålla räntor låga och till att utlåningen till hushåll och företag fortsatt har hållits uppe, trots den historiskt snabba och djupa inbromsningen i ekonomin. Men man betonade samtidigt att läget är fortsatt skört. Ledamöterna var därför överens om att genomföra ytterligare penningpolitiska åtgärder för att fortsatt hålla nere räntor och främja kreditgivningen och därigenom ge stöd åt återhämtningen och inflationen. Vikten av att upprätthålla förtroendet för inflationsmålet betonades.

Samtliga ledamöter ställde sig bakom det paket av åtgärder som presenteras i utkastet till penningpolitisk rapport och i protokollsbilagorna B, C och D. Till åtgärderna hör att utöka ramen för tillgångsköpen från 300 till 500 miljarder kronor till och med juni 2021, att i september börja köpa företagsobligationer, att sänka räntorna och förlänga löptiden på den utlåning som görs till bankerna samt att lämna reporäntan oförändrad på noll procent.

Ledamöterna resonerade kring varför dessa åtgärder i dagsläget bedöms vara mer effektiva och verkningsfulla jämfört med en sänkning av reporäntan. De uteslöt samtidigt inte att räntan kan komma att sänkas om det bedöms vara verkningsfullt för att stödja inflationsutvecklingen och trygga förtroendet för inflationsmålet.

Ledamöterna pekade vidare på finanspolitikens viktiga roll i hanteringen av krisen och påtalade att det finns gott om utrymme för kraftfulla finanspolitiska insatser.

Presstjänsten, tel. 08-787 02 00