Protokoll från penningpolitiskt möte den 3 juli

Vid det penningpolitiska mötet den 3 juli beslutade Riksbankens direktion att lämna reporäntan oförändrad på 1,50 procent och justera ner reporäntebanan något.

Vid mötet konstaterades att det finns orosmoln i Europa som skuggar svensk ekonomi. En viktig fråga för flera ledamöter vid det penningpolitiska beslutet var hur den oväntat starka svenska utvecklingen ska ställas mot den ökade oron för en sämre utveckling i euroområdet. Direktionen var enig om att räntan behöver vara låg för att stimulera ekonomin. Det fanns dock skillnader i synen på hur expansiv penningpolitiken bör vara.

En majoritet av direktionens ledamöter ansåg att oförändrad ränta i dag och den reporäntebana som föreslås i utkastet till penningpolitisk rapport, där reporäntan är kvar på 1,50 procent under drygt ett år framöver, innebär en väl avvägd penningpolitik och leder till att inflationsmålet uppnås samtidigt som resursutnyttjandet stabiliseras kring en normal nivå.

Två ledamöter ansåg att en lägre reporänta idag och en lägre reporäntebana skulle göra att inflationen snabbare når målet och att arbetslösheten blir lägre och att penningpolitiken då blir bättre avvägd. En lägre ränta skulle enligt dem även sätta ekonomin i ett bättre utgångsläge om problemen i euroområdet skulle eskalera. Flera ledamöter menade däremot att den aktuella penningpolitiken inte kan beakta osannolika katastrofscenarier. Om ett sådant scenario inträffar ställs penningpolitiken inför en helt annan situation.

Majoriteten av ledamöterna var av uppfattningen att man inte helt kan bortse från de risker som kan uppstå när man har en låg ränta under en lång tid och nämnde i sammanhanget hushållens höga skuldkvot och de sårbarheter den skapar för ekonomin.

För övrigt rådde det enighet om att den faktiska arbetslösheten nu är högre än den långsiktigt hållbara arbetslösheten, även om det finns olika bedömningar av nivån på denna. Det fanns också olika bedömningar av vad penningpolitiken i dagsläget kan åstadkomma vad gäller utvecklingen i arbetslösheten.

Läs hela protokollet från det penningpolitiska mötet den 3 juli i bifogad pdf-fil.

Presstjänsten, tel. 08-787 02 00

Om oss

Riksbanken är Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen. Riksbanken ansvarar för penningpolitiken med målet att upprätthålla ett fast penningvärde. Banken har också i uppdrag att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende.