Riksbanken fasar ut inflationsmåttet KPIX

”Vår målvariabel är KPI. Det vill vi vara tydliga med. Vår strategi och vårt infla-tionsmål ligger fast. Genom åren har ett annat mått på inflation, KPIX, haft en framträdande roll vid sidan av KPI. Riksbanken har tidigare utgått ifrån att KPI och KPIX sammanfaller på lite sikt. Vi räknar inte längre med att det blir så. KPIX fasas ut men det kommer inte att påverka räntebesluten märkbart framöver”, sä-ger Barbro Wickman-Parak i ett tal på Swedbank idag.

Hur vi kommunicerar kring vår politik och de olika inflationsmått vi tar hjälp av i vår analys har förändrats över tiden. Ofta har det mått som heter KPIX varit i fokus. KPIX rensar bort effekter av indirekta skatter och subventioner och räntekostnader för egnahem från KPI. Det har varit ett viktigt verktyg framförallt för att analysera och illustrera de direkta effekterna på inflationen av våra egna ränteförändringar. KPIX har därför haft en särskild status jämfört med andra delmått på inflation. Så kommer det inte att vara framöver.

Riksbanken har tidigare utgått från att KPI och KPIX sammanfaller på lite sikt. Att se till att ökningstakten i KPIX hamnar rimligt nära 2 procent har därför inneburit att KPI, Riksbankens målvariabel, också gör det. Detta har förändrats. Nu räknar Riksbanken med att det blir en varaktig skillnad i ökningstakten mellan KPI och KPIX. Det har främst att göra med de senaste årens kraftiga husprisökningar som kommer att påverka räntekostnaden för egnahem under lång tid framöver. KPIX fasas därför ut.

”Vi kommer att fortsätta att använda olika mått för att illustrera vad som driver utvecklingen i inflationen vid olika tillfällen, även de direkta effekterna av vår egen räntepolitik. Men fokus kommer att vara på vår målvariabel, KPI. Den här förändringen leder förhoppningsvis till att vi blir tydligare i hur vi bedriver penningpolitik”, avslutade Barbro Wickman-Parak.

Om oss

Riksbanken är Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen. Riksbanken ansvarar för penningpolitiken med målet att upprätthålla ett fast penningvärde. Banken har också i uppdrag att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende.