Riksbankens företagsundersökning: Konjunkturuppgång i uppförsbacke

En försiktig optimism präglar företagens bedömningar av framtidsutsikterna. Det visar Riksbankens företagsundersökning i maj. Konjunkturläget är fortfarande svagt även om det har förbättrats under våren. Priserna väntas stiga långsamt framöver och är knutna till ett lågt kostnadstryck och förhoppningar om stigande efterfrågan.

Produktionen och försäljningen har varit relativt oförändrad det senaste kvartalet men fler företag än tidigare ser med viss tillförsikt på den kommande utvecklingen. Orderingången i industrin har ökat och allt fler företag, inom såväl industri som bygg och handel, har planer på att öka sin personalstyrka den närmaste tiden.

Även om konjunkturen i allmänhet har förbättrats något är läget fortfarande ansträngt inom vissa branscher, så som skogs- och stålindustrin. Växelkursen i kombination med en svag europeisk efterfrågan pressar lönsamheten i dessa företag. I Sverige är efterfrågan splittrad. Företagen i handeln upplever en relativt stark utveckling medan byggkonjunkturen är fortsatt svag.

Pristrycket i ekonomin är fortfarande lågt. Men det är nu fler företag än i januari som räknar med att höja priserna det kommande året. Prishöjningar väntas dock bli små, särskilt inom industrin, och är huvudsakligen knutna till förhoppningar om en bättre konjunkturutveckling.

Inför varje penningpolitisk rapport, tre gånger om året, intervjuar Riksbanken företag inom bygg-, handels-, industri- och tjänstesektorerna. De största företagen inom dessa sektorer intervjuas och antalet företag uppgick denna gång till 36 stycken med totalt cirka 224 000 anställda i Sverige. Intervjuerna genomfördes huvudsakligen mellan den 6 och 24 maj och redovisas i rapporten Riksbankens företagsundersökning.

Presstjänsten, tel. 08-787 02 00