• news.cision.com/
  • SWECO/
  • Beslut vid Sweco AB:s årsstämma samt styrelsebeslut om återköp och överlåtelse av egna aktier

Beslut vid Sweco AB:s årsstämma samt styrelsebeslut om återköp och överlåtelse av egna aktier

Report this content
Läs original

Sweco AB (publ) (”Sweco”) har idag den 21 april 2022 hållit årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.

Styrelse, ansvarsfrihet, arvoden, utdelning m.m.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju ordinarie stämmovalda ledamöter utan suppleanter. Årsstämman omvalde Åsa Bergman, Alf Göransson, Johan Hjertonsson, Johan Nordström och Christine Wolff som styrelseledamöter samt valde Susanne Pahlén Åklundh och Johan Wall till nya styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande omvaldes Johan Nordström. Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Till revisor omvaldes PricewaterhouseCoopers intill slutet av årsstämman 2023. Det informerades om att Aleksander Lyckow avses fortsätta som ansvarig för revisionen.

Stämman beslutade om arvode till styrelsen, inklusive för utskottsarbete, och till revisorerna i enlighet med valberedningens förslag. Stämman beslutade också att godkänna den ersättningsrapport som styrelsen upprättat och som lagts fram vid stämman. 

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna med 2,45 kronor per aktie. Avstämningsdag är den 25 april 2022 och utbetalning beräknas ske den 28 april 2022.

Stämman fastställde framlagda resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2021.

Övriga stämmobeslut

I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman även om:

  • införande av Aktiebonusprogram 2022 och överlåtelse av egna aktier till deltagare i programmet,  
  • införande av prestationsbaserat Aktiesparprogram 2022 och överlåtelse av egna aktier till deltagare i programmet, och
  • bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier och överlåtelse av egna aktier (se nästa rubrik nedan rörande styrelsens utnyttjande av bemyndigandet).

Styrelsebeslut om återköp samt överlåtelse egna aktier

Styrelsen för Sweco har vid konstituerande styrelsemöte efter årsstämman beslutat att utnyttja årsstämmans bemyndigande rörande återköp av egna aktier för samtliga de syften som angavs i beslutsförslaget om återköpsbemyndigandet, d.v.s. att de återköpta aktierna ska kunna användas för att (i) ge styrelsen ett instrument till att anpassa och förbättra Swecos kapitalstruktur och därigenom skapa ytterligare värde för aktieägarna, (ii) på ett tidseffektivt sätt utgöra betalning i samband med förvärv av bolag och verksamheter, eller genomföra eventuella uppskjutna betalningar relaterade till sådana förvärv, eller för att finansiera sådana förvärv eller uppskjutna betalningar, (iii) överlåtas till deltagare i Swecos incitamentsprogram (aktiesparprogram och aktiebonusprogram) enligt särskilda stämmobeslut om sådana överlåtelser, samt (iv) säkra betalning av kostnader, i huvudsak sociala avgifter, för Swecos incitamentsprogram (aktiesparprogram och aktiebonusprogram).

Högst så många Sweco-aktier får förvärvas att Swecos innehav vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i Sweco (idag innehar Sweco 5 652 653 egna B-aktier, innebärande att det högsta antal egna aktier som kan förvärvas idag uppgår till cirka 30 600 000 aktier). Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm. Förvärv ska ske till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Vid samma konstituerande styrelsemöte beslutade styrelsen även att utnyttja årsstämmans bemyndigande att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, överlåta egna aktier för att säkra betalning av kostnader, i huvudsak sociala avgifter, avseende Aktiebonusprogram 2021, Aktiebonusprogram 2022 och Aktiesparprogram 2019.

Inom ramen för beslutet kan högst 775 000 egna aktier av serie B överlåtas inom ramen för Aktiebonusprogram 2021, högst 825 000 egna aktier av serie B inom ramen för Aktiebonusprogram 2022 samt högst 116 400 egna aktier av serie B inom ramen för Aktiesparprogrammet 2019. Överlåtelse ska ske på Nasdaq Stockholm. Överlåtelse ska ske till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Förvärv och överlåtelser kommer att ske under perioden 13 maj 2022 till tidpunkten för nästa årsstämma med beaktande av enligt lag gällande handelsbegränsningar.

Sweco innehar för närvarande 5 652 653 egna aktier av serie B motsvarande cirka 1,6 procent av det totala antalet aktier.

För ytterligare information besök www.swecogroup.com eller kontakta:

Johan Nordström, styrelseordförande Sweco AB, 070-940 70 82

Lisa Lagerwall, chefsjurist Sweco AB, 073-412 66 16

Johnny Nylund, presschef Sweco AB, 073-773 5189  

Sweco planerar och utformar framtidens hållbara samhällen och städer. Tillsammans med våra kunder utvecklar våra 18 000 arkitekter, ingenjörer och andra specialister lösningar för att hantera urbaniseringen, ta vara på digitaliseringens möjligheter och göra framtidens samhällen mer hållbara. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 22 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar