Delårsrapport januari – mars 2023 Sweco AB (publ)

Report this content
Läs original

Sweco gör ett starkt första kvartal med stabil tillväxt inom alla affärsområden där sex av åtta affärsområden rapporterade EBITA-förbättringar. Fyra förvärv genomfördes vilket tillförde cirka 700 experter. Sweco vinner flera stora uppdrag och fortsätter att möta efterfrågan som drivs av den gröna omställningen i Europa.

Januari  mars 2023

  • Nettoomsättningen ökade till 7 140 MSEK (6 077)
  • EBITA ökade till 849 MSEK (648), marginal 11,9 procent (10,7)
  • EBITA ökade med 19 procent jämfört med föregående år, justerat för kalendereffekter
  • EBIT ökade till 839 MSEK (629), marginal 11,7 procent (10,4)
  • Nettoskulden uppgick till 2 916 MSEK (997)
  • Nettoskuld/EBITDA uppgick till 1,1 ggr (0,4)
  • Resultat efter skatt ökade till 625 MSEK (463), motsvarande 1,75 SEK per aktie (1,29)

Vd och koncernchef Åsa Bergman kommenterar

2023 inleddes med en mycket god utveckling på flera sätt och bjöd på en stark organisk tillväxt, rekordhög EBITA och en stärkt orderbok. Den positiva trenden berodde på en stabil efterfrågan på Swecos tjänster, driven av samhällets gröna omställning, högre genomsnittliga arvoden och en god tillväxt av antalet anställda. Samtidigt fortsätter arbetet inom våra affärsområden med att kompensera för ökade lönekostnader och andra kostnadsökningar kopplade till den nuvarande inflationen. Ett starkt fokus på höjda arvoden, effektivitet och kostnadskontroll förblir en prioritet framåt.

Stabil tillväxt inom alla affärsområden
Nettoomsättningen ökade till 7 140 MSEK (6 077), med en organisk tillväxttakt om 10 procent, justerat för kalendereffekter. EBITA ökade med 19 procent till 849 MSEK (648), justerat för kalender, vilket gav en EBITA-marginal på 11,9 procent (10,7). Resultatförbättringen beror främst på högre arvoden, fler anställda och en lägre frånvaro. Högre rörelsekostnader och personalkostnader, liksom en något lägre debiteringsgrad, hade en negativ effekt.

Alla affärsområden rapporterade en positiv organisk tillväxt under kvartalet, och sex av åtta affärsområden rapporterade EBITA-förbättringar. Under kvartalet redovisade Sverige, Norge, Danmark och Belgien samtliga stark tillväxt och höga marginaler. Finland redovisade ett stabilt kvartal, men en engångsbetalning som en del av löneavtalet hade en negativ effekt på lönsamheten. Nederländerna och Storbritannien levererade stark tillväxt och förbättrade marginaler. Tyskland och Centraleuropa växte också väsentligt, men noterade en minskning av marginalen hänförlig till länderna i Centraleuropa.

Nya förvärv och projekt
Vi genomförde fyra förvärv under första kvartalet och hälsade cirka 700 experter välkomna till Sweco. 

Det största, VK architects+engineers med 600 experter och en nettoomsättning på cirka 890 MSEK, slutfördes i slutet av mars efter godkännande från de belgiska konkurrensmyndigheterna. Förvärvet är i linje med vår strategi att ha ett starkt integrerat erbjudande inom arkitekt- och ingenjörstjänster och stärker vår ställning på den belgiska marknaden i sektorer som sjukvård, industri och infrastruktur. 

Vi meddelade också förvärven av två nederländska bolag, arkitekt- och teknikkonsultbolaget Van Aken och arkitektbyrån JHK Architecten, som totalt tillförde cirka 70 experter. Van Aken har med sig stor kunskap om och erfarenhet från den privata sektorn samt från stadsutveckling. JHK Architecten har en stark ställning inom kommersiella fastigheter. 

Därutöver förvärvade vi Pro-Consult i Norge, vilket tillförde 35 experter, specialiserade på projektledning och byggteknik. 

Vi vann också flera spännande projekt under kvartalet. För att nämna några: Sweco ska tillsammans med Team Aker utforma Norges största sjukhus i Oslo – Nya Aker, för närvarande Norges största byggprojekt. Projektet omfattar nybyggnation och återanvändning av befintliga byggnader. I Frankfurt am Main i Tyskland har Sweco, inom ramen för ett ingenjörskonsortium, i uppdrag att planera den nya tunneln samt en ny underjordisk station för fjärrtrafik under Frankfurts centralstation. Den nya järnvägstunneln för fjärrtåg kommer att bidra till att öka kapaciteten vid Frankfurts transportnav.

Förbli fokuserade och flexibla
Swecos strategi och marknadsställning gör det möjligt för oss att fortsätta möta efterfrågan som drivs av den gröna omställningen i Europa. Vår långsiktiga strategi och diversifierade portfölj av lösningar och kunder kommer även fortsättningsvis att utgöra grunden för Sweco. Och det framgår tydligt i nuvarande marknadssituation att det är en styrka. 

Vi fortsätter att notera en stabil efterfrågan på Swecos tjänster både från offentliga och privata kunder. Vi bibehåller även en god rekryteringstakt och Swecokoncernen växer. Däremot är det nuvarande marknadsläget osäkert, vilket gör att vi lägger ännu större vikt vid att arbeta med arvoden, effektivitet och kostnader. Det viktiga framåt är att vi fortsätter vara både fokuserade och flexibla för att kunna leverera på våra mål.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Olof Stålnacke, Chief Financial Officer, 070-306 4621, olof.stalnacke@sweco.se
Marcela Sylvander, Chief Communications Officer, 079-341 1408, marcela.sylvander@sweco.se

Sweco planerar och utformar framtidens hållbara samhällen och städer. Tillsammans med våra kunder utvecklar våra 20 000 arkitekter, ingenjörer och andra experter lösningar för att hantera urbaniseringen, ta vara på digitaliseringens möjligheter och göra framtidens samhällen mer hållbara. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 24 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com.

Denna information är sådan information som Sweco är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonernas försorg, cirka kl. 07:20 den 12 maj 2023.

Prenumerera

Dokument & länkar