Delårsrapport januari – september 2019 Sweco AB (publ)

Report this content

Fortsatt lönsam tillväxt

Juli – september 2019

  • Nettoomsättningen ökade till 4 623 MSEK (4 078)
  • EBITA ökade till 384 MSEK (263), marginal 8,3 procent (6,5)
  • EBIT ökade till 361 MSEK (260), marginal 7,8 procent (6,4)
  • Resultat efter skatt ökade till 249 MSEK (169), motsvarande 2,12 SEK per aktie (1,43)

Januari – september 2019

  • Nettoomsättningen ökade till 14 938 MSEK (13 623)
  • EBITA ökade till 1 337 MSEK (1 135), marginal 8,9 procent (8,3)
  • EBIT ökade till 1 296 MSEK (1 126), marginal 8,7 procent (8,3)
  • Resultat efter skatt ökade till 921 MSEK (797), motsvarande 7,84 SEK per aktie (6,71)
  • Nettoskulden minskade till 2 511 MSEK (2 650)
  • Nettoskuld/EBITDA minskade till 1,2 x (1,4)

Koncernchef Åsa Bergman kommenterar: 
Sweco fortsätter att leverera lönsam tillväxt, i linje med de senaste kvartalen. EBITA ökade i kvartalet med omkring 22 procent eller 58 MSEK och den organiska tillväxten uppgick till cirka 6 procent, båda justerade för kalendereffekter. Den förbättrade utvecklingen drevs av en positiv arvodesutveckling och ett ökat antal anställda, med stöd av en stabil orderstock.

Särskilt Finland och Belgien uppvisade starka resultat och kombinerade en god organisk tillväxt med förbättringar av lönsamheten. Sverige fortsätter att leverera branschledande lönsamhet i kombination med en stabil organisk tillväxt. De förvärv som offentliggjordes under föregående kvartal, MLM Group i Storbritannien och Imp GmbH i Tyskland, bidrog också positivt.

Den 12 augusti tecknade Sweco avtal om att förvärva verksamheten inom rådgivning och tekniska konsulttjänster för järnvägsinfrastruktur från NRC Group. Den finska konkurrensmyndigheten har godkänt förvärvet som kommer att slutföras den 1 november.

Sammantaget är marknaden för Swecos tjänster god och till stor del oförändrad jämfört med de senaste kvartalen. I stort sett alla affärsområden upplever en god marknad för Swecos tjänster inom infrastruktur-, vatten och industrisegmenten. Efterfrågan på tjänster inom fastighetssegmentet är generellt god, medan bostadssegmentet förblir svagt i flera länder.

För ytterligare information, kontakta:

Olof Stålnacke, finansdirektör, 070-306 46 21

Katarina Grönwall, kommunikationsdirektör, 073-258 93 33

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 16 000 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 18,7 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com.

Denna information är sådan information som Sweco är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom kontaktpersonernas försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2019 kl. 07:20.

Prenumerera

Dokument & länkar