Kallelse till årsstämma i SWECO AB (publ)

Report this content

Sweco AB kommer den 16 mars 2018 att publicera kallelsen till årsstämman i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Meddelande om att kallelse har skett kommer samtidigt att publiceras i Svenska Dagbladet.

Årsstämman hålls den 19 april 2018 kl. 15.00 på Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm.

Anmälan

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är registrerad i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 13 april 2018, dels har anmält sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 13 april 2018 under adress Sweco AB, ”Sweco Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Anmälan kan också ske per telefon 08-402 90 73 vardagar mellan klockan 09.00 och 17.00 eller via Swecos hemsida www.swecogroup.com.

Vid anmälan uppges namn, personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer samt registrerat innehav och eventuellt biträde. Anmälda stämmodeltagare erhåller per post ett inträdeskort som ska uppvisas vid entrén till stämmolokalen.

Förslag till dagordning

Vid stämman, som öppnas av styrelsens ordförande, ska följande ärenden behandlas

1.       Val av ordförande vid stämman

2.       Anmälan om sekreterare vid stämman

3.       Upprättande och godkännande av röstlängd

4.       Godkännande av dagordning

5.       Val av två justeringsmän för protokollet

6.       Fråga om stämman behörigen sammankallats

7.       Verkställande direktörens anförande

8.       Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2017

9.       Beslut om

          a) fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen

          b) disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställelse av avstämningsdag för utdelning

          c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

10.     Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer som ska utses av årsstämman

11.     Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

12.     Val av styrelseledamöter samt val av styrelseordförande

13.     Val av revisor

14.     Beslut om principer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare inom Sweco-koncernen

15.     Beslut om

          (a) införande av Aktiebonusprogram 2018 för anställda i Sverige

          (b) överlåtelse av egna aktier av serie B

          (c) att bemyndiga styrelsen att överlåta egna aktier av serie B för att säkra betalning av sociala avgifter

16.     Beslut om

a)      införande av prestationsbaserat Aktiesparprogram 2018

b)      överlåtelse av egna aktier till deltagare i aktiesparprogrammet

17.     Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

18.     Beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i dotterbolaget Mecaplan

19.     Stämmans avslutande

Kallelsen i sin helhet bifogas i detta pressmeddelande.

För ytterligare information kontakta:

Lars Torstensson, kommunikationsdirektör på Sweco, 08-695 62 27, lars.torstensson@sweco.se

Lisa Lagerwall, chefsjurist på Sweco, 08-695 66 16, lisa.lagerwall@sweco.se

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 14 500 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 16,9 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm.