Kallelse till årsstämma i Sweco AB (publ)

Report this content
Läs original

Sweco AB kallar till årsstämma torsdagen den 22 april 2021. 

Med anledning av Covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast på förhand genom så kallad poströstning före stämman. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs torsdagen den 22 april 2021, så snart utfallet av poströstningen har slutligt sammanställts. Ett tal av koncernchefen & VD kommer att läggas ut på bolagets webbplats, www.swecogroup.com, torsdagen den 22 april 2021. Se vidare information i den i dess helhet bifogade kallelsen till bolagsstämman. 

Kallelsen, som i dess helhet bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på webbplatsen, kommer att fredagen den 19 mars 2021 att vara införd i Post- och Inrikes Tidningar. Meddelande om att kallelse har skett kommer samtidigt att publiceras i Svenska Dagbladet.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 14 april 2021 (avstämningsdagen) och (ii) anmäla sig till årsstämman genom att avge sin poströst enligt instruktionerna nedan så att poströsten är bolaget genom Euroclear Sweden AB tillhanda senast onsdagen den 21 april 2021.

Instruktioner om poströstningen finns intagna i den bifogade kallelsen och i det poströstningsformulär som tillhandahålls på bolagets webbplats www.swecogroup.com

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att delta i stämman, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, även låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen, onsdagen den 14 april 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast fredagen den 16 april 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken per avstämningsdagen.

Förslag till dagordning

Vid stämman ska följande ärenden behandlas

1.    Val av ordförande vid stämman
2.    Anmälan om sekreterare vid stämman
3.    Val av två justeringsmän för protokollet
4.    Upprättande och godkännande av röstlängd
5.    Godkännande av dagordning
6.    Fråga om stämman behörigen sammankallats
7.    Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen och koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2020 samt revisorsyttrande över riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
8.    Beslut om
       a)    fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncern-balansräkningen
       b)    disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställelse av avstämningsdag för utdelning
       c)    ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9.    Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer som ska utses av årsstämman  
10.  Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
11.  Val av styrelseledamöter samt val av styrelseordförande
12.  Val av revisor
13.  Beslut om ändring av bolagsordningen 
14.  Framläggande och godkännande av ersättningsrapport 2020
15.  Beslut om 
       (a)   införande av Aktiebonusprogram 2021 
       (b)   överlåtelse av egna aktier av serie B till deltagare i programmet
       (c)   bemyndigande för styrelsen att överlåta egna aktier av serie B för att säkra betalning av sociala avgifter
16.  Beslut om
       a)    införande av prestationsbaserat Aktiesparprogram 2021
       b)    överlåtelse av egna aktier till deltagare i Aktiesparprogram 2021
17.  Beslut om 
       a)    förvärv av egna aktier 
       b)    överlåtelse av egna aktier i samband med förvärv av företag eller verksamheter
       c)    överlåtelse av egna aktier för att säkra kostnader för sociala avgifter hänförliga till Aktiebonusprogram 2020
       d)    överlåtelse av egna aktier för att säkra kostnader för sociala avgifter hänförliga till Aktiesparprogram 2018

Kallelsen i sin helhet bifogas i detta pressmeddelande.

För ytterligare information, kontakta:

Lisa Lagerwall, chefsjurist Sweco, 073-412 66 16, 
lisa.lagerwall@sweco.se

Katarina Grönwall, kommunikationsdirektör Sweco, 073-258 93 33, 
katarina.gronwall@sweco.se 

Sweco planerar och utformar framtidens hållbara samhällen och städer. Tillsammans med våra kunder utvecklar våra 17 500 arkitekter, ingenjörer och andra specialister lösningar för att hantera urbaniseringen, ta vara på digitaliseringens möjligheter och göra framtidens samhällen mer hållbara. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 21 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com.