Swedbank Hypoteks delårsrapport för första halvåret 2020 publicerad

Swedbank Hypoteks delårsrapport för första halvåret 2020 har publicerats på www.swedbank.se/ir.

Swedbank Hypotek AB är ett helägt dotterbolag till Swedbank AB (publ). Försäljningen av boendekrediter sker genom Swedbanks och sparbankernas kontorsnät samt digitala kanaler.

 

  • Högre korta marknadsräntor tyngde räntenettot
  • Lägre nettoresultat finansiella poster till följd av värdeförändringar på säkringsinstrument
  • God kreditkvalitet
  • Stark kapitalposition
 

Swedbank Hypotek AB (publ) ska offentliggöra denna information enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juli 2020 kl.11:00.

 

Om oss

Swedbank Hypotek är ett svenskt bostadsinstitut med en ledande position på den svenska marknaden. Verksamheten går ut på långfristig finansiering av boendekrediter och bolaget har idag över en miljon lånekunder. Det innebär att Swedbank Hypotek finansierar mer än vart tredje hus i Sverige.