Swedbank Hypoteks delårsrapport för första halvåret 2020 publicerad

Swedbank Hypoteks delårsrapport för första halvåret 2020 har publicerats på www.swedbank.se/ir.

Swedbank Hypotek AB är ett helägt dotterbolag till Swedbank AB (publ). Försäljningen av boendekrediter sker genom Swedbanks och sparbankernas kontorsnät samt digitala kanaler.

 

  • Högre korta marknadsräntor tyngde räntenettot
  • Lägre nettoresultat finansiella poster till följd av värdeförändringar på säkringsinstrument
  • God kreditkvalitet
  • Stark kapitalposition
 

Swedbank Hypotek AB (publ) ska offentliggöra denna information enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juli 2020 kl.11:00.