• news.cision.com/
  • Swedegas/
  • Nödvändigt att införa mål för förnybar gas för att uppnå de europeiska klimatmålen, menar nytt policydokument från Gas for Climate

Nödvändigt att införa mål för förnybar gas för att uppnå de europeiska klimatmålen, menar nytt policydokument från Gas for Climate

Report this content

Gas for Climate förespråkar i ett nytt policydokument att elva procent av all gas som förbrukas i EU ska vara förnybar till år 2030. Målet stöds av två delmål om åtta procent hållbar biogas och tre procent förnybar vätgas och bör införas i EU:s direktiv om förnybar energi, RED-direktivet.

Nordion Energi är en del av Gas for Climate som idag publicerar ett policydokument som ger en analysbaserad motivering till varför ett mål på elva procent förnybar gas är nödvändigt för att uppfylla EU:s ambition att minska utsläppen av växthusgaser med 55 procent till år 2030. Policydokumentet följer förra årets rapport Gas Decarbonisation Pathways 2020-2050 från Gas for Climate, som visar att det krävs ytterligare politiska åtgärder för att öka tillgången på biogas, grön och blå vätgas som alla behövs för att möte EU:s satta klimatmål. Policydokument som publiceras idag fokuserar på biogas och grön vätgas och visar behovet av ytterligare incitament i jämförelse med de incitament som krävs för att möjliggöra uppskalningen av blå vätgas.

- Förnybar gas, både vätgas och biogas, kommer att bli oerhört viktig i samhällets omställning till grön energi. Ett konkret mål för förnybar gas är därför ett viktigt verktyg, kanske till och med avgörande, för att Europa ska nå sina klimatmål, säger Hans Kreisel, VD på Nordion Energi. I Sverige har vi redan idag över 30 procent biogas i vårt system och vi ska såklart se till att biogasens betydelse fortsätter att öka. När det gäller vätgasen är den topp-prioriterad efter att EU-kommissionen lanserat en offensiv vätgasstrategi som kraftfullt kommer att påskynda omställningen.

För att säkerställa en konsekvent marknadsökning av grön vätgas och biogas inom EU stöds det planerade målet på elva procent av två delmål, där minst åtta procent av den gas som förbrukas i EU 2030 bör vara biogas och minst tre procent bör vara grön vätgas. Delmålen avspeglar att biogasen idag är kommersiellt tillgängligt och skalbar på ett hållbart sätt. Även grön vätgas bör öka under 2020-talet. Målet på tre procent grön vätgas är i linje med EU-kommissionens mål på minst 40 GW elektrolyskapacitet i EU. Ett bindande mål för förnybar gas bidrar till att minska produktionskostnaderna för biogas och grön vätgas under 2020-talet, samtidigt som det långsiktigt bidrar till att uppnå de europeiska målen för minskade koldioxidutsläpp till lägsta samhällskostnader. Gas for Climate förutser att ett EU-omfattande mål för förnybar gas skulle översättas till särskilda nationella mål, också för Sverige.

Policydokumentet om förnybar gas är det första i en serie som ges ut under 2021. Gas for Climate genomför för närvarande nya aktiviteter, bland annat inrättandet av en europeisk biometanallians och en ny analys av vätgasbehovet.

Gas for Climate expanderar och utser ny ordförande

Den grekiska transmissionsnätsoperatören DESFA har anslutit sig till konsortiet för att stödja Gas for Climates vision och ambitioner för 2021. Gas for Climate har nu medlemmar från nio EU-länder. Gas for Climates nya ordförande Marie-Claire Aoun, chef för Institutional Relations på Teréga, betonar:
”Jag är tacksam över att DESFA ansluter sig till Gas for Climate i början av ett avgörande år för förnybara gaser och gaser med låga koldioxidutsläpp i EU. Under den här dynamiska perioden är jag hedrad över att vara ordförande för Gas for Climate. Vi kommer att fortsätta ge förslag och analyser för att uppnå koldioxidneutralitet i EU 2050 till lägsta möjliga kostnad för samhället.”

Ladda ned policydokumentet här.

För övriga studier från Gas for Climate, se www.gasorclimate2050.eu.

Upplysningar till media
Gas for Climate startade år 2017 för att analysera och skapa medvetenhet om vikten av förnybar och koldioxidsnål gas i framtidens energisystem i enlighet med Parisavtalets mål att begränsa den globala temperaturökningen till under 2 grader. För att klara detta måste hela ekonomin vara koldioxidfri (noll nettoutsläpp) i mitten 2000-talet.

Gas for Climate består av elva ledande gastransportföretag i Europa (DESFA, Enagás, Energinet, Fluxys Belgium, Gasunie, GRTgaz, ONTRAS, OGE, Snam, Swedegas and Teréga) och två branschorganisationer inom förnybar (European Biogas Association and Consorzio Italiano Biogas). Verkställande Direktörer för de 13 medlemmarna är: Piero Gattoni (Consorzio Italiano Biogas), Nicola Battilana (DESFA), Harm Grobrügge (European Biogas Association), Marcelino Oreja Arburúa (Enagás), Torben Brabo (Energinet), Pascal De Buck (Fluxys), Han Fennema (Gasunie), Thierry Trouvé (GRTgaz), Ralph Bahke (ONTRAS), Jörg Bergmann (OGE), Marco Alverà (Snam), Hans Kreisel (Swedegas, en del av Nordion Energi), Dominique Mockly (Teréga).

Policydokumentet för förnybar gas är det första i en serie som tas fram av Guidehouse. Förnybar gas är all gas som produceras av förnybara källor. Detta inkluderar biogas i form av uppgraderad biogas som produceras genom anaerob rötning av biomassa från jordbruk och organiskt avfall, biogas som produceras genom termisk förgasning av trärester, vätgas som produceras av förnybar el eller biometan och syntetisk metangas som produceras av förnybar vätgas.

Förnybara gaser har olika roller i systemet och i ekonomin eftersom de ger lagringsbar och driftklar förnybar energi, värme till byggnader som har gasnätsanslutning, högtemperaturvärme och råvaror i energiintensiva industrier samt bränslen för tunga och långa vägtransporter, sjöfart och flyg. De skapar också framtidssäkra jobb och främjar landsbygdsekonomier. Vätgas har fått förnyad och snabbt växande uppmärksamhet i Europa och runt om i världen. År 2020 publicerade EU-kommissionen och sex medlemsstater vätgasstrategier som understryker vätgasens betydelse för långsiktig minskning av koldioxidutsläppen. Biogas kan ge omedelbara växthusgasbesparingar och ett mer cirkulärt energisystem. Den produceras med en beprövad och marknadsklar teknik som är medför få tekniska risker. Biogas har flera fördelar, framför allt att den är fullständigt kompatibel med det befintliga gasnätet.

EU:s mål för förnybar energi anges i direktivet om förnybar energi (RED-direktivet). Det bästa vore därför att inkludera det föreslagna målet om elva procent förnybar gas och delmålen för biogas och grön vätgas i revisionen av RED-direktivet. Gas för Climate föreslår att målet för förnybar gas införs som ett konsumtionsmål för att uppfyllas av ekonomiska aktörer, som kan vara stora gasleverantörer, i likhet med det befintliga målet för förnybara bränslen som en del av RED II. Som angett i artikel 25.1 i RED II ska medlemsstaterna fastställa en skyldighet för bränsleleverantörer att se till att andelen förnybar gas inom den slutliga gasförbrukningen är minst elva procent år 2030. Medlemsstaterna ska ha möjlighet att ytterligare definiera målet för gasförbrukningen, exempelvis fastställa specifika konsumtionsmål per slutanvändningssektor.

För ytterligare information, kontakta Saila Horttanainen, chef Kommunikation och Hållbarhet, Nordion Energi. Mail: saila.horttanainen@nordionenergi.se
Tel: +46 70 622 76 06 

Om Nordion Energi
Nordion Energi är en ny energikoncern specialiserade på infrastruktur. Vi äger och driver gasnätet som sträcker sig från Skåne upp till Bohuslän och i denna region utgör gasen ca 20 procent av all energi som används. Koncernen består av Weum och Swedegas och tillsammans har vi cirka 20 000 kunder inom industri, företag, energibolag, kommersiella fastigheter och privata hushåll. Vårt mål är att driva energiomställningen mot ett samhälle med 100% grön energi. Som en del i det arbetet vill vi öka andelen förnybar gas grön gas i vårt gasnät, och biogas och vätgas, står därför högst på vår lista. Nordion Energi har cirka 80 anställda med bas i Malmö. För mer information, läs mer på: www.nordionenergi.se.

 

About CIB - Consorzio Italiano Biogas
CIB aggregates and represents the agricultural biogas and biomethane value chain in Italy. Formed in March 2006, CIB provides information to its members to improve, optimize and innovate biogas production processes, fostering greener and efficient low carbon farming practices through its flagship initiative Biogasdoneright®. CIB brings together farmers that run biogas plants, industrial companies that supply equipment and technology, companies operating in the fields of agriculture, consultancy, mechanization and transports; research centers and agricultural associations that supply data and promote anaerobic digestion in agriculture. CIB is also a founding member of EBA -the European Biogas Association. For more information, go to www.consorziobiogas.it.

About Enagás
Enagás is a TSO (Transmission System Operator) with 50 years' experience in the development, operation and maintenance of energy infrastructures, operating in eight countries: Spain, the United States, Mexico, Chile, Peru, Albania, Greece and Italy. The company has more than 12,000 kilometres of gas pipelines, three strategic storage facilities and eight regasification plants. In Spain, it is the main natural gas transporter and the Technical Manager of the Gas System. Enagás is firmly committed to the decarbonisation process and therefore is bounded to the development of projects to promote renewable gases - green hydrogen and biomethane - sustainable mobility and energy efficiency, among other areas. The company is a world leader in its sector in the Dow Jones Sustainability Index (DJSI), according to the latest revision of this index. For more information, go to www.enagas.es.

About Energinet
Energinet was founded in 2004 as an independent public enterprise owned by the Danish Ministry of Climate, Energy and Utilities. Energinet owns, operate and develop the transmission systems for both electricity and natural gas in Denmark. Energinet’s aim is to enable a cost-effective transition of the energy systen to 100 % renewable energy while maintaining the high level of security of supply. For more information, go to www.energinet.dk.

About European Biogas Association
Founded in February 2009, EBA is the leading European association in the field of biogas and biomethane production covering the anaerobic digestion and gasification industries. Committed to the active promotion of the deployment of sustainable biogas and biomethane production and use throughout Europe, EBA has created a wide network of established national organisations, scientific institutes and companies. In 2018, the association counted more than 90 members from all over Europe and has established co-operation with biogas associations from outside Europe. For more information, go to european-biogas.eu.  

About Fluxys Belgium
Fluxys Belgium is the independent operator of both the natural gas transmission grid and gas storage infrastructure in Belgium. Through its wholly owned subsidiary Fluxys LNG, the company also operates the Zeebrugge liquefied natural gas (LNG) terminal. Fluxys Belgium is a subsidiary of Fluxys, the gas infrastructure group based in Belgium and active across Europe. We are committed to continue building a greener energy future for the generations to come. People, industry and societies all need energy to thrive and progress. Fluxys Belgium accommodates this need: we put energy in motion through our infrastructure. We move natural gas while paving the way to transport in our infrastructure hydrogen, biomethane or any other carbon-neutral energy carrier of the future. For more information, go to www.fluxys.com/belgium.

About Gasunie
Gasunie is a European energy infrastructure company. The company provides the transport of natural gas and green gas via its subsidiaries Gasunie Transport Services B.V. (GTS) in the Netherlands and Gasunie Deutschland in Germany. The company also offers other services in the energy infrastructure field, including hydrogen, heat, CCS, gas storage and LNG. Gasunie commits itself to accelerating the energy transition and to the realization of a climate neutral energy supply. For more information, go to www.gasunie.nl.

About GRTgaz
GRTgaz is a world expert in gas transmission networks and systems and a leading European gas transmission system operator. In France, GRTgaz owns and operates more than 35,000 km of buried pipes and 26 compression stations used to ship gas between suppliers and consumers. GRTgaz is committed to ensuring security of supply to consumers, connecting territories and communities with great care for the environment. GRTgaz delivers innovative and accessible solutions to accelerate and secure a successful energy transition by connecting the energies of tomorrow, driving the growth of renewables and new uses for gas while fostering synergy between electricity and gas systems. For more information, go to www.grtgaz.com.

About ONTRAS
ONTRAS Gastransport GmbH is a German gas transmission system operator in the European gas transport system based in Leipzig. ONTRAS operates Germany's second-largest gas transmission system, with approximately 7,000 km of pipelines and about 450 interconnection points. The green side of ONTRAS has been at the heart of our company culture for many years. Our goal is to reach a 100% carbon-neutral gas supply by 2050. There are currently 22 biogas plants connected to the ONTRAS transmission network injecting 180 million cubic meters of biomethane every year – approximately 17% of the total German biomethane in the gas network. Furthermore, two power-to-gas facilities are currently connected to the ONTRAS network converting electricity generated by wind turbines into hydrogen which is then injected into our grid. We work together with a variety of partners to examine the possible application of hydrogen and explore the massive potential of our own infrastructure for the transport of renewable energy. For more information, go to www.ontras.com.

About OGE
With a gas transmission system spanning 12,000 kilometres, OGE, seated in Essen, is among Europe’s leading transmission system operators. Two thirds of natural gas consumed in Germany flows through our pipeline system, comprising about 100 compressor units and about 1100 exit points. All over the country, our approximately 1,450 staff ensure safe, environmentally friendly and customer-oriented gas transmission. We also offer the technical and commercial services to go with it, and we provide commercial, technical and IT services for other companies on the basis of third-party arrangements. Moreover, we actively support the European gas market and work together with the European distribution network operators to create the prerequisites for transnational gas transportation and trading. For more information, go to https://oge.net/en.

About Snam
Snam is one of the world’s leading energy infrastructure operators and one of the largest Italian listed companies in terms of market capitalization. Through its international subsidiaries, it also operates in Albania, Austria, China, France, Greece, India, UAE and UK. The company has the largest natural gas transmission network and storage capacity among European peers and is also one of the main operators in regasification. As part of a €7.4 billion plan to 2024, Snam invests to make its infrastructure hydrogen ready and develop new energy transition businesses such as sustainable mobility, biomethane and energy efficiency. Snam also aims to enable and promote the development of hydrogen to foster decarbonisation in the energy sector and industries. Snam’s business model is based on sustainable growth, transparency, the promotion of talent and diversity and the social development of local areas through the initiatives of Fondazione Snam. For more information about the company, please visit www.snam.it.

About Teréga
Teréga has a network of more than 5,000 km of pipelines and two underground storage facilities, representing 16% and 24% of national capacity respectively. Teréga  is a major player in energy and has been located in South-West France for over 70 years. As part of its public-service obligations, Teréga transports natural gas to more than 400 delivery stations in the most secure, cost-effective, and reliable conditions. Teréga enjoys a strategic position in Europe, where it provides interconnections that guarantee security of supply. Teréga is aware of the vital role of renewable gases in the energy transition. Teréga wants to help accelerate the green revolution through increasing involvement in biomethane, natural gas for vehicles, and Power to Gas. For more information, go to www.terega.fr.

Dokument & länkar