Delårsrapport januari - september 2021

Report this content

Highlights för det tredje kvartalet

 • Rekordförsäljning med tillväxt inom samtliga produktsegment, trots att tredje kvartalet föregående år gynnades av ovanligt hög efterfrågan på vissa produkter.
 • I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 10 procent för det tredje kvartalet. Rapporterad nettoomsättning ökade med 9 procent till 4 778 MSEK (4 400).
 • Rekord för rörelseresultatet från produktsegment, trots högre kostnader relaterade till fortsatt ökning i satsningar på tillväxtmöjligheter för rökfria produkter.
 • I lokala valutor ökade rörelseresultatet från produktsegment1) med 2 procent för det tredje kvartalet. Rapporterat rörelseresultat från produktsegment ökade med 1 procent till 2 099 MSEK (2 075).
 • För produktsegmentet Rökfria produkter drev fortsatt framgång för ZYN i USA och en bra utveckling i Skandinavien ökningarna för försäljning och rörelseresultat.
 • För produktsegmentet Cigarrer överträffade ökad försäljning för natural leaf-cigarrer minskning i försäljning av HTL-varianter medan rörelseresultatet i lokal valuta var i stort sett oförändrat främst till följd av högre produktionskostnader.
 • För produktsegmentet Tändprodukter drev stark utveckling för tändare ett förbättrat resultat.
 • Rörelseresultatet uppgick till 2 075 MSEK (2 048) för det tredje kvartalet.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 540 MSEK (1 222) för det tredje kvartalet. Föregående år inkluderade periodens resultat efter skatt en kostnad om 286 MSEK till följd av en negativ dom i ett skatteärende.
 • Resultatet per aktie ökade med 30 procent till 0:99 SEK (0:76) för det tredje kvartalet. Justerat resultat per aktie ökade med 5 procent till 0:99 SEK (0:94).2)
 • Den 14 september meddelade Swedish Match avsikten att knoppa av cigarrverksamheten i USA till aktieägarna. Separationen är föremål för olika villkor och förväntas att slutföras tidigast under andra halvåret 2022. För ytterligare detaljer, se pressmeddelandet från den 14 september.

1) Exklusive Övrig verksamhet och större engångsposter.
2) I maj 2021 genomfördes en aktiesplit (10:1). Historiska aktiedata har i denna rapport omräknats i enlighet med IAS 33.

För hela rapporten: www.swedishmatch.com/sv/Investerare/Finansiella-rapporter/Delarsrapporter/

Swedish Match telefonkonferens
En telefonkonferens kommer att hållas idag, onsdagen den 27 oktober kl. 13.00. Vi kommer att redovisa och kommentera resultatet. Deltagare är Lars Dahlgren, Anders Larsson och Emmett Harrison.

Lyssna på telefonkonferensen: www.swedishmatch.com/sv/Investerare/Presentationer/Webbsandningar-och-ljudsandningar/

Telefonkonferens presentation: www.swedishmatch.com/sv/Investerare/Presentationer/

__________

Kontakter:

Lars Dahlgren, President och Chief Executive Officer
Telefon 08 658 0441

Anders Larsson, Chief Financial Officer och Senior Vice President Group Finance
Telefon 010 139 3006

Emmett Harrison, Senior Vice President Investor Relations
Telefon 070 938 0173

___________

Denna information är sådan information som Swedish Match AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2021 kl. 08.15 CET.

___________

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktsegmenten Rökfria produkter, Cigarrer och Tändprodukter. Tillverkning sker i sju länder och försäljningen är störst i USA och i Skandinavien. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA).

Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, Longhorn, ZYN, Game, Big Duke, Fiat Lux och Cricket.
___________

Swedish Match AB (publ), 118 85 Stockholm
Besöksadress: Sveavägen 44, 8 tr. Telefon: 010 13 93 000
Organisationsnummer: 556015-0756
swedishmatch.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar