Swedish Match AB (publ) aktiekapital och antal aktier

Report this content

I enlighet med årsstämmans beslut den 9 april 2019 har Swedish Match AB (publ) dragit in 6 000 000 återköpta aktier som innehades av bolaget.

Aktiekapitalet om 389 515 417:20 SEK är oförändrat, då det samtidigt med beslutet om minskning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier även fattades beslut om en fondemission, utan utgivande av nya aktier, genom överföring från fritt eget kapital till aktiekapitalet. Härigenom återställdes aktiekapitalet till samma nivå som innan minskningen.

Det totala antalet utestående aktier i bolaget, inklusive bolagets innehav av egna aktier, uppgår per den 31 maj 2019 till 169 950 000 aktier motsvarande lika många röster.

__________

Kontakter:

Thomas Hayes, Senior Vice President och Chief Financial Officer
Kontor 08 658 0108

Emmett Harrison, Senior Vice President Investor Relations and Corporate Sustainability
Kontor 08 658 0173
___________

Denna information är sådan information som Swedish Match AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj 2019 kl. 10.00 CET.
___________

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktsegmenten Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter samt Tändprodukter. Tillverkning sker i sju länder och försäljningen är störst i Skandinavien och i USA. Koncernens globala nettoomsättning var 13 283 MSEK under tolvmånadersperioden som slutade den 31 mars 2019. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA).

Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, Longhorn, ZYN, Game, Red Man, Fiat Lux och Cricket.
___________

Swedish Match AB (publ), 118 85 Stockholm
Besöksadress: Sveavägen 44, 8 tr. Telefon: 08 658 0200
Organisationsnummer: 556015-0756
www.swedishmatch.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar