Swedish Match aktiekapital och antal aktier

I enlighet med årsstämmans beslut den 2 maj 2011 har Swedish Match AB dragit in
18 000 000 aktier som innehades av bolaget.

Aktiekapitalet är oförändrat, 389 515 417:20 SEK, då det samtidigt som beslut om nedsättning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier beslutades om en fondemission genom överföring från fritt eget kapital till aktiekapitalet, varigenom aktiekapitalet återställs till samma nivå som innan nedsättning, utan utgivande av nya aktier.

Det totala antalet utestående aktier i bolaget, inklusive bolagets innehav av egna aktier, uppgår per den 31 maj 2011 till 213 000 000 aktier motsvarande lika många röster. Av dessa aktier innehar Swedish Match 3 591 926 aktier motsvarande 1,686 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

____________

För information, var vänlig kontakta:
Joakim Tilly, Chief Financial Officer
Kontor 08 658 0213, Mobil 076 860 9597
Emmett Harrison, Senior Vice President Corporate Communications and Sustainability
Kontor 08 658 0173, Mobil 070 938 0173
____________

Informationen är sådan som Swedish Match AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj 2011 kl. 08.00 (CET).
____________

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer marknadsledande varumärken inom produktområdena Snus, Andra tobaksprodukter (amerikanska massmarknadscigarrer och tuggtobak) samt Tänd¬produkter. Koncernen säljer produkter globalt med tillverkningsenheter i 7 länder. Koncernens globala jämförbara nettoomsättning var 11 260 MSEK under tolvmånadersperioden som slutade den 31 mars 2011. Den jämförbara nettoomsättningen exkluderar verksamheter som överförts till STG. Swedish Match aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm (SWMA).
____________

Swedish Match AB (publ), Box 7179, 103 88 Stockholm
Besöksadress: Västra Trädgårdsgatan 15, Telefon: 08 658 02 00
Organisationsnummer: 556015-0756
www.swedishmatch.com

Taggar:

Om oss

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktsegmenten Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter samt Tändprodukter. Tillverkning sker i sju länder och försäljningen är störst i Skandinavien och i USA. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA). Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, Longhorn, White Owl, Red Man, Fiat Lux och Cricket.

Prenumerera

Dokument & länkar