Swedish Match årsstämma 2012

 

Dagens årsstämma beslutade bl a följande:

  • Utdelning om 6:50 SEK per aktie
  • Mandat för styrelsen om förvärv av upp till 10 procent av antalet utestående aktier
  • Indragning av 7 miljoner återköpta aktier i bolaget
  • Revisionsbolaget KPMG AB valdes som revisor

Vid dagens årsstämma i Swedish Match fattades, i enlighet med styrelsens förslag, beslut om utdelning med 6:50 SEK per aktie. Som avstämningsdag för rätt att erhålla kontant utdelning föreslås den 7 maj 2012. Utbetalning av utdelningen beräknas ske genom Euroclear Sweden AB den 10 maj 2012.

Styrelseledamöterna Andrew Cripps, Karen Guerra, Conny Karlsson, Robert F. Sharpe, Meg Tivéus och Joakim Westh omvaldes till ledamöter av styrelsen. Conny Karlsson omvaldes till styrelseordförande och Andrew Cripps omvaldes till styrelsens vice ordförande.

Årsstämman godkände styrelsens förslag att den bemyndigas att besluta om att före nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva högst så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, d.v.s. intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Syftet med återköpet är i första hand att ge möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur samt att möjliggöra för bolaget att fullgöra sina skyldigheter enligt bolagets optionsprogram. Swedish Match äger 7 738 757 aktier per den 2 maj, 2012.

Dessutom beslutades om minskning av bolagets aktiekapital med 12 800 976:15 SEK genom indragning av 7 000 000 tidigare återköpta aktier, med samtidig fondemission utan utgivande av nya aktier på motsvarande belopp för att återställa aktiekapitalet. Därtill beslutades att minskningsbeloppet ska avsättas till fond att användas för återköp av egna aktier.

Årsstämman omvalde KPMG AB till revisor intill slutet av årsstämman 2013.

Årsstämman godkände samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram inför stämman. Förslagen framgår av tidigare publicerad kallelse till årsstämman.

_________

För information, var vänligen kontakta:

Lars Dahlgren, President och Chief Executive Officer
Kontor 08 658 0441, Mobil 070 958 0441

Joakim Tilly, Chief Financial Officer
Kontor 08 658 0213, Mobil 076 860 9597

Emmett Harrison, Senior Vice President Corporate Communications and Sustainability
Kontor 08 658 0173, Mobil 070 938 0173

Richard Flaherty, President US Division, US Investor Relations-kontakt
Kontor +1 804 787 5130, Mobil +1 804 400 1774
_________

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer marknadsledande varumärken inom produktområdena Snus, Andra tobaksprodukter (amerikanska massmarknadscigarrer och tuggtobak) samt Tändprodukter (tändstickor och tändare). Välkända varumärken är General (svenskt snus), Longhorn (amerikanskt snus), Red Man (tuggtobak), White Owl (cigarrer), Cricket (tändare) och Fiat Lux (tändstickor). Koncernens produkter säljs över hela världen med tillverkning i sex länder. Koncernens globala nettoomsättning var 11 666 MSEK under tolvmånadersperioden som slutade den 31 december 2011. Swedish Match aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm (SWMA).
_________

Swedish Match AB (publ), Box 7179, 103 88 Stockholm
Besöksadress: Västra Trädgårdsgatan 15. Telefon: 08 658 0200
Organisationsnummer: 556015-0756
www.swedishmatch.com

 

 

Om oss

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktsegmenten Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter samt Tändprodukter. Tillverkning sker i sju länder och försäljningen är störst i Skandinavien och i USA. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA). Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, Longhorn, White Owl, Red Man, Fiat Lux och Cricket.

Prenumerera

Dokument & länkar