Swedish Match årsstämma 2018

Report this content

Dagens årsstämma beslutade bl a följande:

  • Utdelning till aktieägarna om en ordinarie utdelning om 9:20 SEK per aktie och en extra utdelning om 7:40 SEK per aktie, sammanlagt 16:60 SEK per aktie
  • Mandat för styrelsen att besluta om förvärv av upp till 10 procent av bolagets egna aktier
  • Indragning av 5 850 000 återköpta aktier i bolaget med parallell fondemission utan utgivande av nya aktier
  • Mandat för styrelsen att besluta om överlåtelse av aktier i bolaget och om nyemission av aktier

Vid dagens årsstämma i Swedish Match AB (publ) fattades, i enlighet med styrelsens förslag, beslut om en ordinarie utdelning om 9:20 SEK per aktie och en extra utdelning om 7:40 SEK per aktie, sammanlagt 16:60 SEK per aktie. Avstämningsdag för rätt att erhålla kontant utdelning är den 13 april 2018 och utbetalning av utdelningen genom Euroclear Sweden AB beräknas ske den 18 april 2018.

Till styrelseledamöter i Swedish Match AB (publ) omvaldes Charles A. Blixt, Andrew Cripps, Jacqueline Hoogerbrugge, Conny Karlsson, Pauline Lindwall, Wenche Rolfsen och Joakim Westh. Conny Karlsson omvaldes som styrelseordförande och Andrew Cripps omvaldes som styrelsens vice ordförande. Årsstämman beslutade vidare att fastställa de föreslagna ersättningarna till styrelseledamöterna såsom de angetts i kallelsen samt förslaget till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Årsstämman godkände styrelsens förslag att den bemyndigas att besluta om att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen förvärva högst så många av bolagets egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, d.v.s. intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Swedish Match äger 6 437 462 egna aktier per den 11 april 2018.

Dessutom beslutades om minskning av bolagets aktiekapital med 12 533 911:65 SEK genom indragning av 5 850 000 tidigare återköpta aktier i bolaget, med samtidig fondemission med motsvarande belopp utan utgivande av nya aktier för att återställa aktiekapitalet. Därtill beslutades att minskningsbeloppet ska avsättas till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman.

Årsstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2019. Aktierna får endast överlåtas i samband med finansiering av företagsförvärv samt andra typer av strategiska investeringar och förvärv och överlåtelse får inte överskrida det maximala antalet egna aktier som innehas av bolaget vid varje given tidpunkt. Överlåtelse av egna aktier får ske antingen på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt.

Dessutom godkändes styrelsens förslag att den bemyndigas att fatta beslut om nyemission av aktier vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och mot betalning i kontanter, apportegendom eller genom kvittning. Antalet aktier som kan emitteras får inte överstiga en maximal utspädningseffekt om tio (10) procent av aktiekapital och röster baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2018.

Årsstämman godkände samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram inför årsstämman. Förslagen framgår av tidigare publicerad kallelse till årsstämman.

__________

Kontakter:

Lars Dahlgren, President och Chief Executive Officer
Kontor 08 658 0441

Thomas Hayes, Senior Vice President och Chief Financial Officer
Kontor 08 658 0108

Emmett Harrison, Senior Vice President Investor Relations and Corporate Sustainability
Kontor 08 658 0173

Richard Flaherty, President US Division, US Investor Relations-kontakt
Kontor +1 804 787 5130
___________

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktområdena Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter samt Tändprodukter. Tillverkning sker i sju länder och försäljningen är störst i Skandinavien och i USA. Koncernens globala nettoomsättning var 16 101 MSEK under tolvmånadersperioden som slutade den 31 december 2017. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA).

Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, Longhorn, White Owl, Red Man, Fiat Lux och Cricket.
___________

Swedish Match AB (publ), 118 85 Stockholm
Besöksadress: Sveavägen 44, 8 tr. Telefon: 08 658 0200
Organisationsnummer: 556015-0756
www.swedishmatch.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar