Swedish Match årsstämma 2022

Report this content

Dagens årsstämma beslutade bl a följande:

  • Utdelning till aktieägarna om 1:86 SEK per aktie med två utbetalningstillfällen om vardera 0:93 SEK per aktie
  • Mandat för styrelsen att besluta om förvärv av upp till 10 procent av bolagets egna aktier
  • Indragning av 55 000 000 återköpta aktier i bolaget med parallell fondemission utan utgivande av nya aktier
  • Mandat för styrelsen att besluta om överlåtelse av aktier i bolaget och om nyemission av aktier
  • Val av ny styrelseledamot, Sanna Suvanto-Harsaae, samt val av Deloitte AB till revisor

Vid dagens årsstämma i Swedish Match AB (publ) fattades, i enlighet med styrelsens förslag, beslut om utdelning om 1:86 SEK per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 0:93 SEK per aktie. Avstämningsdag för rätt att erhålla kontant utdelning för den första utbetalningen är den 29 april 2022 och utbetalning av utdelningen genom Euroclear Sweden AB beräknas ske den 4 maj 2022. Avstämningsdag för den andra utbetalningen är den 14 november 2022 och utbetalning av utdelningen genom Euroclear Sweden AB beräknas ske den 17 november 2022.

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Till styrelseledamöter i Swedish Match AB (publ) omvaldes Charles A. Blixt, Jacqueline Hoogerbrugge, Conny Karlsson, Alexander Lacik, Pauline Lindwall och Joakim Westh. Sanna Suvanto-Harsaae valdes som ny styrelseledamot. Conny Karlsson omvaldes som styrelseordförande.

Årsstämman valde Deloitte AB till revisor intill slutet av årsstämman 2024.

Årsstämman beslutade vidare att fastställa de föreslagna ersättningarna till styrelseledamöterna såsom de angetts i kallelsen. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2021.

Årsstämman godkände styrelsens förslag att den bemyndigas att besluta om att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen förvärva högst så många av bolagets egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, d.v.s. intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Swedish Match äger 59 285 810 egna aktier per den 27 april 2022.

Dessutom beslutades om minskning av bolagets aktiekapital med 13 559 080:98 SEK genom indragning av 55 000 000 tidigare återköpta aktier i bolaget, med samtidig fondemission med motsvarande belopp utan utgivande av nya aktier för att återställa aktiekapitalet. Därtill beslutades att minskningsbeloppet ska avsättas till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman.

Årsstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2022. Aktierna får endast överlåtas i samband med finansiering av företagsförvärv samt andra typer av strategiska investeringar och förvärv och överlåtelse får inte överskrida det maximala antalet egna aktier som innehas av bolaget vid varje given tidpunkt. Överlåtelse av egna aktier får ske antingen på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt.

Dessutom godkändes styrelsens förslag att den bemyndigas att fatta beslut om nyemission av aktier vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och mot betalning i kontanter, apportegendom eller genom kvittning. Antalet aktier som kan emitteras får inte överstiga en maximal utspädningseffekt om tio (10) procent av aktiekapitalet och röster baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2022.

Årsstämman godkände samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram inför årsstämman. Förslagen framgår av tidigare publicerad kallelse till årsstämman.

___________

Kontakter:

Lars Dahlgren, President och Chief Executive Officer
Kontor 08 658 0441

Anders Larsson, Chief Financial Officer och Senior Vice President Group Finance
Kontor 010 139 3006

Emmett Harrison, Senior Vice President Investor Relations
Kontor 070 938 0173

Johan Levén, Investor Relations and Business Analysis Manager
Kontor 070 207 2116

___________

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktsegmenten Rökfria produkter, Cigarrer och Tändprodukter. Tillverkning sker i sju länder och försäljningen är störst i USA och i Skandinavien. Koncernens globala nettoomsättning var 18 489 MSEK under tolvmånadersperioden som slutade den 31 december 2021. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA).

Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, ZYN, Longhorn, Game, America's Best Chew, Fiat Lux och Cricket.
___________

Swedish Match AB (publ), 118 85 Stockholm
Besöksadress: Sveavägen 44, 8 tr. Telefon: 010 13 93 000
Organisationsnummer: 556015-0756
www.swedishmatch.co

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar