Beslut vid Swedish Stirlings årsstämma 2020

Report this content

Vid Swedish Stirling AB (publ):s årsstämma den 24 april 2020, fattades nedanstående beslut.

Val av styrelse
Till styrelseledamöter omvaldes Sven Sahle, Andreas Ahlström, Gunilla Spongh, Erik Wigertz och David Zaudy samt nyvaldes Carina Andersson. Sven Sahle omvaldes till styrelsens ordförande.

Arvode till styrelsen
Styrelsearvode beslutades att utgå med 200 000 kronor till styrelseledamöterna Carina Andersson och Gunilla Spongh. Till ordföranden i revisionsutskottet beslutades ersättning att utgå med 100 000 kronor.

Val av revisor
Till bolagets revisor nyvaldes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Johan Malmqvist kommer att vara huvudansvarig revisor. Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Vinstdisposition
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman antog styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagets bolagsordning genom att bland annat ändra bolagets aktiekapital- och aktiegränser.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier. Styrelsen är bemyndigad att, inom ramen för bolagsordningen, vid ett eller flera tillfällen, fram till tiden för nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning. Emission med stöd av bemyndigandet ska medföra en maximal ökning av aktiekapitalet med 30 procent.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sven Ljungberg, Kommunikationschef, 031-385 88 30, ir@swedishstirling.com

Om Swedish Stirling AB

Swedish Stirling AB är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 för att vidareutveckla stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Bolagets senaste produkt – PWR BLOK 400-F – är en unik egenutvecklad lösning för att återvinna energi ur industriella rest- och fackelgaser och omvandla dessa till 100 % koldioxidneutral elektricitet med hög effektivitet. PWR BLOK är – enligt oberoende certifiering – det billigaste sättet att producera elektricitet som existerar idag, och ger större CO2-besparingar per investerad krona än något annat energislag. Swedish Stirling AB är listat i Sverige på NGM Nordic SME. Läs mer på www.swedishstirling.com

Prenumerera

Dokument & länkar