Beslut vid Swedish Stirlings årsstämma 2022

Report this content

Vid Swedish Stirling AB (publ):s årsstämma den 21 april 2022, som hölls genom poströstning utan fysisk närvaro med stöd av tillfälliga lagregler, fattades nedanstående beslut.

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2021.

Ansvarsfrihet

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Val av styrelse
Till styrelseledamöter omvaldes Carina Andersson, Erik Wigertz, Gunilla Spongh, Mia Engnes och Sven Sahle. Sven Sahle omvaldes till styrelsens ordförande och Gunilla Spongh omvaldes till vice styrelseordförande.

Arvode till styrelsen
Styrelsearvode beslutades att utgå med 350 000 kronor till styrelseordförande och 250 000 kronor till vice styrelseordförande. Styrelsearvode till alla övriga styrelseledamöter beslutades att utgå med 250 000 kr. Till ordföranden i revisionsutskottet beslutades ersättning att utgå med 100 000 kronor och till övriga medlemmar i revisionsutskottet beslutades ersättning att utgå med 50 000 kr. Beslutades att inget arvode ska utgå för arbete i ersättningsutskottet och inget arvode för utskottsarbete ska utgå till styrelseordförande.

Val av revisor
Till bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Johan Malmqvist fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor. Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Vinstdisposition
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av stamaktier. Styrelsen är bemyndigad att, inom ramen för bolagsordningen, vid ett eller flera tillfällen, fram till tiden för nästa årsstämma besluta om nyemission av stamaktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning. Emission med stöd av bemyndigandet ska medföra en maximal ökning av aktiekapitalet med 20 procent.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av preferensaktier
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av preferensaktier. Styrelsen är bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen fram till tiden för nästa årsstämma, besluta om nyemission av högst 1 100 000 preferensaktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sven Ljungberg, Kommunikationschef, 031-385 88 30, ir@swedishstirling.com

Om Swedish Stirling AB

Swedish Stirling AB är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 för att vidareutveckla stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Bolagets senaste produkt – PWR BLOK 400-F – är en unik egenutvecklad lösning för att återvinna energi ur industriella rest- och fackelgaser och omvandla dessa till 100 % koldioxidneutral elektricitet med hög effektivitet. PWR BLOK är – enligt oberoende certifiering – det billigaste sättet att producera elektricitet som existerar idag, och ger större CO2-besparingar per investerad krona än något annat energislag. Swedish Stirling AB är listat på Nasdaq First North Premier och FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se. Läs mer på www.swedishstirling.com

Prenumerera

Dokument & länkar