Förändring i styrelseordförandens ägande

Som ersättning för ett garantiåtagande i Ripasso Energys konvertibelemission har styrelseordförande Sven Sahle, genom bolag, gett en investerare som garanterade delar av emissionen rätt att förvärva de konvertibler Sven Sahle innehar genom bolag till deras nominella värde. Denna rätt kommer att utnyttjas och investeraren kommer förvärva 27 993 250 konvertibler för 0,41 kr per konvertibel.

Vidare har Sven Sahle privat nyttjat teckningsrätter för att teckna nya aktier i den nyligen avslutade aktieemissionen varigenom Sven Sahles innehav ökar med 77 025 aktier.

Vidare avser Sven Sahle att sälja sitt direktägda innehav av både stamaktier och konvertibler i Ripasso Energy till sitt bolag innan årets slut till marknadspris. Samtliga transaktioner kommer rapporteras till Finansinspektionen och offentliggöras i dess insynsregister i samband med att transaktionerna äger rum.

Efter dessa transaktioner kommer Sven Sahle äga 28 327 025 aktier (35,6%) och 1 446 111 konvertibler i Ripasso Energy genom bolag.

För ytterligare information med anledning av detta pressmeddelande, vänligen kontakta Ripasso Energys styrelseordförande Sven Sahle, e-post: ir@ripassoenergy.com. För ytterligare information om bolaget, besök www.ripassoenergy.com. På hemsidan finns också möjlighet att prenumerera på bolagets nyhetsbrev.

Ripasso Energy är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 för att vidareutveckla Stirling- teknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Företaget erbjuder olika lösningar för elproduktion till rekordlåga priser jämfört med andra klimatsmarta och hållbara alternativ. Ripasso Energys stirlingmotor har inofficiellt världsrekord i konvertering av solenergi till elektricitet med närapå dubbelt så hög effektivitet som konkurrerade teknologier. Bolaget är listat i Sverige (NGM Nordic MTF), samt kan handlas på Börse Stuttgart i Tyskland. Läs mer på www.ripassoenergy.com.

Denna information är sådan information som Ripasso Energy är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 december 2017 kl. 18.15 CET.

Om oss

Swedish Stirling AB är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 för att vidareutveckla stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Bolagets senaste produkt – PWR BLOK 400-F – är en unik egenutvecklad lösning för att återvinna energi ur industriella rest- och fackelgaser och omvandla dessa till 100 % koldioxidneutral elektricitet med hög effektivitet. PWR BLOK är – enligt oberoende certifiering – det billigaste sättet att producera elektricitet som existerar idag, och ger större CO2-besparingar per investerad krona än något annat energislag. Swedish Stirling AB är listat i Sverige på NGM Nordic SME. Läs mer på www.swedishstirling.com

Prenumerera

Dokument & länkar