Konverteringsperioden för Swedish Stirling KV1 inleds

Report this content

Idag inleds konverteringsperioden för Swedish Stirling AB:s konvertibler 2017/2019 (Nordic MTF: STRLNG KV1) (”KV1”). Konverteringsperioden löper från och med den 1 oktober 2019 till och med den 18 november 2019.

Konvertibelinnehavare med direktregistrerat innehav som önskar konvertera sina konvertibler ska påkalla konvertering genom användandet av en särskild anmälningssedel. Anmälningssedel och information om konverteringen kommer att skickas per post till samtliga direktregistrerade konvertibelinnehavare. Konvertibelinnehavare som har KV1 förvaltarregistrerad och som önskar konvertera sina konvertibler måste påkalla konvertering i enlighet med instruktion från sin eller sina förvaltare.

Konverteringsprocessen i sammandrag

  • Konverteringsperioden löper från och med den 1 oktober 2019 till och med den 18 november 2019.
  • Konverteringskursen är, efter omräkning enligt villkoren för KV1, 4,40 kronor per aktie. Vid konvertering erhålls en ny aktie för varje mot konverteringskursen svarande fullt belopp av det sammanlagda nominella beloppet av de konvertibler som en och samma innehavare samtidigt önskar konvertera.
  • Sista dag för handel i KV1 är den 13 november 2019.
  • De nya aktierna som tillkommit på grund av konvertering beräknas registreras av Bolagsverket omkring den 27 november 2019 och förväntas bli föremål för handel på Nordic MTF omkring den 29 november 2019.

Konvertibellånets slutförfallodag är den 30 november 2019. Återstående lån och räntebelopp kommer att återbetalas och utbetalas den 2 december 2019 till den som är registrerad som konvertibelinnehavare på avstämningsdagen för betalning den 25 november 2019.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sven Ljungberg, Kommunikationschef, 031-385 88 30, ir@swedishstirling.com

 

Om Swedish Stirling

Swedish Stirling är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 för att vidareutveckla stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Företaget erbjuder olika lösningar för elproduktion till rekordlåga priser jämfört med andra klimatsmarta och hållbara alternativ. Swedish Stirlings stirlingmotor hanterar ett brett spektrum av bränslen och i företagets senaste produkt, PWR BLOK 400-F, omvandlas industriella rest- och fackelgaser till elektrisk energi med hög effektivitet. Bolaget är listat i Sverige (NGM Nordic MTF), samt kan handlas på Börse Stuttgart i Tyskland. Läs mer på www.swedishstirling.com

Prenumerera

Dokument & länkar