Swedish Stirling AB: Rapport första kvartalet 2020

Report this content

Swedish Stirling AB publicerar idag sin kvartalsrapport för 1:a kvartalet 2020.

Det svenska miljöteknikföretaget Swedish Stirling publicerar idag sin kvartalsrapport för perioden 2020-01-01 – 2020-03-31. Rapporten finns i sin helhet tillgänglig på företagets hemsida för nedladdning. Bland väsentliga händelser under perioden märks:

  • Avtal tecknas med Glencore om en installation av upp till 25 PWR BLOK (9,9MW) vid smältverket Lydenburg i Sydafrika.
  • Swedish Stirling gör en betydande förstärkning av kassan genom emission av konvertibler och aktier. Bolaget tillförs totalt 147 MSEK när Daniel Ek, vd och grundare av Spotify, och ett flertal svenska och internationella institutionella investerare väljer att investera i bolaget.
  • PWR BLOK 2 skeppas från Göteborg för att levereras till Samancors smältverk TC Smelter i Sydafrika. Installation och driftsättning planeras ske under andra kvartalet.
  • Carina Andersson föreslås av valberedningen att väljas in som ny styrelseledamot i bolaget. Hon har en gedigen bakgrund från svensk metallindustri och flera tunga styrelseuppdrag i svenska industribolag.
  • Swedish Stirlings nybyggda laboratorium och testcenter för stirlingmotorer driftsätts i Göteborg. Anläggningen kommer kraftigt förstärka bolagets forsknings- och utvecklingskapacitet.

Väsentliga händelser efter periodens utgång:

  • Bolaget genomför ett åtgärdsprogram mot bakgrund av corona pandemin och oroligheterna i världsekonomin. Omprioriteringar och tidsförskjutningar i projekt ger omedelbara besparingar på 1 MSEK/månad. Bolagets bedömning är att kassan kommer att räcka in i 2022 även utan intäkter.
  • Vid den extra bolagsstämman i Swedish Stirling AB den 8 april godkändes styrelsens beslut om emission av konvertibler om högst 100 MSEK med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Investerarna i konvertibelemissionen har lämnat ett kortfristigt lån till bolaget om 20 MSEK som avses kvittas mot konvertibler.

Swedish Stirlings vd Gunnar Larsson kommenterar kvartalsrapporten den 18 maj kl 12:00 på https://www.finwire.tv/webcast/swedish-stirling/swedish-stirling-webcast-q1/ 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sven Ljungberg, Kommunikationschef, 031-385 88 30, ir@swedishstirling.com

Om Swedish Stirling ABSwedish Stirling AB är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 för att vidareutveckla stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Bolagets senaste produkt – PWR BLOK 400-F – är en unik egenutvecklad lösning för att återvinna energi ur industriella rest- och fackelgaser och omvandla dessa till 100 % koldioxidneutral elektricitet med hög effektivitet. PWR BLOK är – enligt oberoende certifiering – det billigaste sättet att producera elektricitet som existerar idag, och ger större CO2-besparingar per investerad krona än något annat energislag. Swedish Stirling AB är listat i Sverige på NGM Nordic SME. Läs mer på www.swedishstirling.com
 

Denna information är sådan information som Swedish Stirling är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 maj 2020 kl. 10:00 CET.
 

Prenumerera

Dokument & länkar