Swedish Stirling förberett för utdragna finansiella oroligheter

Report this content

Swedish Stirling AB genomför ett åtgärdsprogram mot bakgrund av Covid-19 och oroligheterna i världsekonomi. Omprioriteringar och tidsförskjutningar i projekt ger omedelbara besparingar på 1 MSEK/månad. Bolagets bedömning är därmed att kassan kommer att räcka in i 2022 även utan intäkter.

Det svenska miljöteknikföretaget Swedish Stirling har mot bakgrund av Covid-19 och oroligheterna i världsekonomin beslutat att genomföra ett åtgärdsprogram för att rusta bolaget i det fall krisen blir utdragen. Bolaget är idag finansiellt mycket starkt med god likviditet, tack vare aktieemissionen på 47 MSEK och konvertibelemissionen på 100 MSEK, vilka offentliggjordes i början av mars månad. Syftet med de åtgärder som bolagets ledning och styrelse nu beslutat om är att säkerställa verksamheten om krisen blir långvarig, samtidigt som bolaget bibehåller förmågan att snabbt kunna ställa om i fall läget förbättras. Bolaget har sedan tidigare vidtagit åtgärder internt för att i möjligaste mån förhindra smittspridning i samhället.

- Med finanskrisen 2008 i färskt minne tvekar vi inte att agera resolut men med stor hänsyn för att inte skada det vi med hårt arbete och en stor mängd kapital byggt upp. Åtgärdsprogrammet tar i beaktning både det vi vet och inte vet om det nya läget i världsekonomin. Vi kommer stå starkare om läget snart vänder till det positiva och redo att övervintra om det dröjer, säger Sven Sahle styrelseordförande och största ägare i Swedish Stirling.

Åtgärdsprogrammet, som i huvudsak består av omprioriteringar och tidsförskjutningar i redan beslutade projekt, ger Swedish Stirling omedelbara besparingar på 1 MSEK/mån. Den övergripande målsättningen är att snabbt dra ner på kostnaderna utan att skada eller äventyra den verksamhet som byggts upp, samt att snabbt kunna återgå till plan om läget normaliseras. Ingångna avtal och kundprojekt anpassas utifrån behov och läge i samråd med kunderna. Anställningar i Sverige och Sydafrika berörs inte av de beslutade insatserna. Åtgärderna innebär bland annat att:

  • Swedish Stirling och Afrak Mogale gemensamt beslutar att avsluta energikonverteringsprojektet hos Afarak Mogale. Bolagen eftersträvar en långsiktig affärsrelation och är överens om att inleda nya diskussioner om en installation av PWR BLOK när marknadsförutsättningarna förbättrats. Utrustningen och personal kommer att flyttas till Swedish Stirlings andra pilotprojekt för att spara kostnader.
  • Omförhandling av avtal med konsulter och leverantörer genomförs och verkställs omgående, och utvecklingsarbetet av PWR BLOK (gen 3) förskjuts med upp till sex månader.
  • Den planerade notering på Nasdaq Main Market skjuts tillsvidare på framtiden. Noteringsprocessen kan återupptas med 6 månaders varsel.

- Vi har under de senaste två veckorna snabbt anpassat oss till det nya dramatiska läget i världen och har hittat bra lösningar tillsammans med våra kunder och leverantörer. För Swedish Stirling innebär detta att bolaget idag har en kassa som räcker väl in i 2022 även om inga intäkter eller förskottsbetalningar skulle ske. Priset blir senareläggningar av leveranser på ett halvår men bibehållen slagkraft, säger Gunnar Larsson vd Swedish Stirling.

- Det är särskilt tråkigt att behöva avsluta projektet hos Afarak Mogale. De har gett oss stöd, assistans och inte minst möjligheten att snabbt börja testa PWR BLOK skarpt. Jag hoppas verkligen att vi kan komma tillbaka och finna ett nytt samarbete när marknadsförutsättningarna förbättrats, säger Gunnar Larsson vd Swedish Stirling.

Swedish Stirling har även beslutat att fortsätta processen med att rekrytera en sälj- och marknadschef vilket tidigare kommunicerats. Bakgrunden är att bolaget bedömer att de finansiella oroligheterna ökar risken med att fokusera på en enda marknad, och att bearbetning av andra marknader där stort intresse för PWR BLOK visats, behöver genomföras enligt plan.

Swedish Stirlings vd Gunnar Larsson kommenterar åtgärdspaketet den 3 april 2020 kl 12:30 på https://event.finwire.tv/swedishstirling/

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sven Ljungberg, Kommunikationschef, 031-385 88 30, ir@swedishstirling.com

Om Swedish Stirling AB

Swedish Stirling AB är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 för att vidareutveckla stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Bolagets senaste produkt – PWR BLOK 400-F – är en unik egenutvecklad lösning för att återvinna energi ur industriella rest- och fackelgaser och omvandla dessa till 100 % koldioxidneutral elektricitet med hög effektivitet. PWR BLOK är – enligt oberoende certifiering – det billigaste sättet att producera elektricitet som existerar idag, och ger större CO2-besparingar per investerad krona än något annat energislag. Swedish Stirling AB är listat i Sverige på NGM Nordic SME. Läs mer på www.swedishstirling.com

 

Denna information är sådan information som Swedish Stirling är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2 april 2020 kl. 15:00 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar