SwedSec återkallar licens

Report this content

Licenshavaren har vilselett sin arbetsgivare genom att lämna oriktig information om valutaaffärer. Agerandet orsakade arbetsgivaren en förlust på flera miljoner kronor.

Licenshavaren har vilselett sin arbetsgivare genom att utan behörighet ta betydande valutapositioner för företagets räkning. Han har genomfört affärer där det inte har funnits något uppdrag från kund. Företaget har genom licenshavarens agerande tagit positioner och risker på valutamarknaden utifrån felaktiga förutsättningar. Licenshavaren har inte heller rapporterat felaffärer på det sätt som anges i företagets interna regler. Företaget har därför inte kunnat vidta omedelbara åtgärder. Agerandet strider mot lag, företagets interna regler och god sed på värdepappersmarknaden. Dessutom har det orsakat företaget en förlust på flera miljoner kronor.

SwedSecs disciplinnämnd konstaterar att licenshavarens systematiska agerande innebär att han allvarligt har brustit i sin yrkesroll. Nämnden ser särskilt allvarligt på att regelöverträdelserna har skett medvetet och att licenshavaren har försökt dölja det han har gjort. De upprepade överträdelserna tyder på en bristande respekt för viktiga regler. Genom sitt handlande har han visat sig olämplig som licenshavare och därför återkallas SwedSec-licensen.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här > >

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD SwedSec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 185 företag är anslutna till SwedSec och över 23 300 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden.  För mer information besök: www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar