SwedSec återkallar rådgivares licens

Rådgivaren har gjort efterforskningar om en utredning avseende sin partner, som innebar en uppenbar intressekonflikt.

På uppdrag av sin partner kontaktade rådgivaren en intern enhet hos sin arbetsgivare och frågade om aktuell status avseende ett utredningsärende som rörde partnerns transaktioner i företaget. Transaktionerna hade lett till att partnerns konto i företaget spärrats. 

Rådgivaren har även gjort 746 otillåtna sökningar på sin partner under tio månaders tid. Dessutom har hon vid i vart fall ett tillfälle låtit en kund överföra pengar till henne med hjälp av Swish, för att sedan ta ut pengarna i en bankomat och överlämna till kunden. Genom agerandet har rådgivaren brutit mot företagets interna regler.

SwedSecs disciplinnämnd konstaterar att även om rådgivaren inte själv handlagt utredningsärendet avseende sin partner har hon försatt sig i en jävsliknande situation som inneburit en uppenbar intressekonflikt. Disciplinnämnden konstaterar också att rådgivaren genomfört ett stort antal otillåtna sökningar på den närstående. Rådgivarens agerande har riskerat att skada företagets anseende. Nämnden anser sammantaget att rådgivaren allvarligt har brutit mot de grundläggande skyldigheter i tjänsten som hon haft att följa och att hennes licens därför ska återkallas.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >>

För ytterligare information kontakta: 
Katarina Lidén, VD SwedSec Licensiering AB 
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 185 företag är anslutna till SwedSec och ca 24 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade. För mer information besök: www.swedsec.se.

Taggar:

Prenumerera