SwedSec varnar aktiechef

Aktiechefen genomförde bl.a. aktieaffärer för företagets räkning utan mandat. Vidare rapporterade han inte incidenter i enlighet med interna regler.

Disciplinnämnden konstaterade att aktiechefen vid upprepade tillfällen brutit mot de regler som gäller för verksamheten och att överträdelserna är allvarliga. Detta medförde att nämnden övervägde att återkalla licensen. Disciplinnämnden ansåg dock att regelbrotten bl.a. inte gjordes för egen vinning och att ingen kund har lidit skada.

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren en varning.

Disciplinnämndens anonymiserade beslut finns att läsa här>>

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD, 08-56 26 07 15, 070-496 73 98 eller katarina@swedsec.se

SwedSecs disciplinära förfarande i korthet
Anslutna företag till SwedSec är skyldiga att anmäla licenshavares regelöverträdelser, om det finns skäl att anta att detta kan leda till disciplinpåföljd. Ärendena avgörs av en disciplinnämnd, vars ledamöter utses av SwedSecs styrelse. Disciplinnämnden kan meddela licenshavaren disciplinpåföljderna erinran, varning eller återkallelse av licens. Mer information om disciplinärenden och förfarandet finns att läsa här>>

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på värdepappers­marknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och test och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för värdepappersmarknaden ska vara högt. 175 företag är anslutna till SwedSec och drygt 9 900 av deras anställda är SwedSec-licensierade. För mer information besök: www.swedsec.se.

Prenumerera

Dokument & länkar