SwedSec varnar försäkringsspecialist

Försäkringsspecialisten har lämnat oriktiga uppgifter angående kundkännedom.

Vid två tillfällen angav försäkringsspecialisten att kundkännedomen var godkänd av den kundansvarige, trots att så inte var fallet. Han vilseledde på så sätt sin arbetsgivare. Försäkringsspecialisten har inte heller rapporterat tolv egna värdepappersaffärer i tid. 

SwedSecs disciplinnämnd ser allvarligt på det inträffade och anser att det är särskilt allvarligt att försäkringsspecialisten intygat något som inte var sant. Agerandet strider mot det krav på att hålla sig till sanningen som måste kunna ställas på en licenshavare. Nämnden uttalar vidare att det är grundläggande att reglerna om kundkännedom följs så att företag kan leva upp till reglerna om penningtvätt och finansiering av terrorism. Reglerna om anställdas egna värdepappersaffärer har stor betydelse för allmänhetens förtroende och är därför också viktiga att följa.  

I fråga om underlåtenheten att anmäla de egna värdepappersaffärerna har försäkringsspecialisten själv upptäckt felet och då registrerat affärerna, vilket enligt disciplinnämnden är i någon mån förmildrande. Nämnden gör bedömningen att påföljden kan stanna vid en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >>

För ytterligare information kontakta: 
Katarina Lidén, VD SwedSec Licensiering AB 
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 188 företag är anslutna till SwedSec och ca 24 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade. För mer information besök: www.swedsec.se.

Taggar:

Prenumerera