Utveckla och förbättra produkters och tjänsters miljöprestanda med effektivare miljöledningssystem

Företags och andra organisationers miljöledningssystem har många gånger varit mer inriktade på verksamheternas direkta miljöpåverkan än på den indirekta miljöpåverkan från verksamheternas produkter och tjänster. Miljöledningssystemen riskerar då att inte fullt ut omfatta hela verksamheten. Miljöledningssystem som harmonierar med verksamhetsidén har betydligt större potential till ständiga förbättringar både för miljön och för utvecklingen av verksamheten.

Detta var frågor som diskuterades vid ett seminarie anordnat av SWETIC den 8 november 2004. De inbjudna föreläsarna, Curt Henricsson från ABB, Christian Wiklund från ITT Flygt, Richard Almgren från Linköpings Universitet och Kaisu Sammalisto från Högskolan i Gävle berättade om sina erfarenheter från miljöanpassad produktutveckling och livscykeltänkande samt gav tips på hur revisorer kan bli bättre på att revidera produkter och tjänster.

En del av problemet består i att många företag har missuppfattat vad ett miljöledningssystem ska omfatta, man tror att det bara är ”miljöaktiviteter” som ska omfattas. De miljöutredningar som initialt genomförs är för snäva och inriktar sig i allt för hög grad på miljöpåverkan från direkta utsläpp från verksamheten. Kunskapen om den indirekta miljöpåverkan är betydligt lägre, beroende på att det ofta är svårare att identifiera och värdera de indirekta miljöaspekterna.

Miljörevisorerna kan genom att trycka på centrala kravelement i standarden hjälpa företagen att väva in produkter och tjänster i sitt miljöledningssystem. Framför allt belystes följande:

- Vid granskning av företagens miljöutredning är det viktigt att revisorn beaktar och ställer krav på att de indirekta miljöaspekterna ska ingå.

- Vid granskning av företagens metod för urval av de betydande miljöaspekterna bör revisorn beakta de indirekta miljöaspekterna och se till att de behandlas på rätt sätt.

- Vid granskning av företagets kompetensbehov bör revisorn lyfta fram kunskap om lagkrav, nationella och regionala miljömål och kunskap i livscykelanalys

I övrigt ska produkter och tjänster ingå som en naturlig del i företagens miljöpolicy och miljömålsarbete. I det fall som företaget kan påverka produktens utformning ska

utvecklingsarbetet revideras ingående. Finns kunskap om produktens miljöpåverkan under hela livscykeln?

För mer information kontakta Magnus Davidsson, verksamhetsledare SWETIC, 08-782 08 09, swetic@teknikforetagen.se

SWETIC är branschföreningen för de företag som är ackrediterade att utföra besiktning, certifiering och provning av olika produkter, installationer och organisationer. Väl fungerande besiktning och certifiering är en förutsättning för en hög säkerhet, tillförlitlighet och miljöanpassning av svensk industri och näringsliv.

Taggar:

Om oss

SWETIC – Swedish Association for Testing, Inspection and Certification är en branschorganisation för de företag som är ackrediterade för att arbeta med provning, besiktning, kontroll och certifiering. Hos oss hittar du de ledande företagen i branschen. De erbjuder expertis inom områden som t.ex. el, mekanik, tryckkärl, maskiner, hissar och lyftanordningar, fordon, energideklarationer, ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö, livsmedel och informationssäkerhet, godkännande av personer som är miljörevisorer, kvalitetsrevisorer och svetsare.

Dokument & länkar