Bokslutskommuniké för 2000

Bokslutskommuniké för 2000 · Resultatet ökade med 10 procent · Riklig tillgång till vattenkraft resulterade i låga elpriser · Mild väderlek medförde lägre energiförsäljning · Effektiviserings- och rationaliseringsåtgärder gav lägre kostnader · Fortsatt offensivt agerande i omstruktureringen av energibranschen Koncernchefens kommentar Efter ett år med en turbulent marknad och pressade priser är det mycket tillfredsställande att kunna redovisa ett bra ekonomiskt resultat för år 2000. Resultatet efter finansnetto ökade med tio procent. Bland annat till följd av fortsatta effektiviserings- och rationaliseringsåtgärder kunde kostnadsmassan minskas. De medel som vi fick tillbaka från Alecta (tidigare SPP) bidrog naturligtvis till årets resultat. Samtidigt kan jag konstatera att konsumtionen av el och annan energi fortsätter att öka och att det finns en underliggande positiv trend för våra produkter och tjänster. Tillväxten i ekonomin fortsätter och miljöoffensiva satsningar i samhället kräver tillgång på miljövänlig energi i rätt mängd vid rätt tillfälle. Som ansvarig för en koncern med totallösningar inom i stort sett hela energiområdet, vilka ska öka våra kunders konkurrenskraft, ser jag framtiden an med tillförsikt. Elpriserna fortsätter uppåt även om det är i begränsad omfattning. Ingen kraftproducent talar än så länge om att bygga ny kapacitet de närmaste åren. Snarare är det väl så att den nordeuropeiska produktionskapaciteten kommer att minska ytterligare när miljöbelastande kolkraftverk stängs i främst Danmark och Tyskland. På en marknad med transparenta och volatila priser måste Sydkraft stå för något mer än att bara vara en leverantör av energi. Vi måste förknippas med värden som uppfattas positiva för krävande medborgare - inte minst den nya generationen. Etik, moral och miljö spelar en stor roll och kommer att spela än större roll. Därför är det glädjande att Sydkrafts varumärke är starkt och välkänt. Under det gångna året förvärvade vi bolag för cirka tre miljarder kronor och vi har kapacitet för ytterligare stora förvärv. Jag är övertygad om att Sydkrafts goda namn spelade en stor roll vid flera av förra årets förvärv. Sydkraftnamnet börjar också bli känt i Danmark, Norge och Polen, vilket har sin betydelse vid den fortsatta expansionen. Speciellt intressanta områden är Oslo-området, Själland och områdena runt Poznan och Katowice i Polen. I Sverige fortsätter vi att satsa i södra Sverige och på våra nav Örebro, Sundsvall och nu Norrköping med intilliggande områden. Mest aktuellt är Norrköping Miljö & Energi, som vi under våren 2001 integrerar i koncernen efter förvärvet av resterande 51 procent av aktierna för någon månad sedan. Den 1 mars inviger vi vårt nya callcenter i Norrköping. Sveriges fjärde största storstadsregion med cirka en halv miljon invånare och starkt växande utbildningsmöjligheter, ska ses tillsammans med en annan mycket snabbt växande region, nämligen Mälardalen. Redan ser vi gemensamma nämnare mellan våra etableringar i Örebro och Norrköping. En sådan gemensam nämnare är återvinning. Vi kommer att satsa hårt på att vara den rätta partnern för industri och kommuner när det gäller energi- och materialåtervinning. Förvärvet av Sellbergs/SAKAB, som vi gjort tillsammans med franska SITA, tillsammans med verksamheten inom renhållningsområdet i Norrköping har gett oss en stark position. Miljöanpassad återvinning kommer att öka kraftigt med tanke på de EU- regler som träder ikraft från och med 2002. Då blir det förbud mot att deponera utsorterat brännbart avfall och 2005 blir det förbud mot att deponera organiskt material. Idag deponeras 2 miljoner ton brännbart avfall per år enbart i Sverige. Utvecklingen inom IT och bredband går också snabbt. 40 procent av alla hushåll väntas vara uppkopplade inom några år. Vi har bildat Sydkraft Bredband som ska bli en av de ledande bredbandsleverantörerna. Investeringar kommer att göras såväl i stomnät som accessnät - alltså näten närmast kund. Våra nya satsningar är ytterligare uttryck för vår vilja att se framåt utan att tappa fotfästet i nuet - myntat i begreppet TomorrowToday. Sydkrafts största aktieägare, E.ON Scandinavia AB, har den 21 februari 2001 lagt ett bud på samtliga aktier i Sydkraft AB i enlighet med pressmeddelande daterat samma dag. Med anledning av budet är E.ON skyldigt att utarbeta ett prospekt som kommer att delges samtliga aktieägare i Sydkraft AB. Prospektet upprättas efter samråd med Sydkraft AB:s styrelse. Styrelsen kommer dessutom, efter att ha inhämtat ett objektivt värderingsutlåtande, att göra ett uttalande beträffande inställningen till erbjudandet. Detta uttalande planeras offentliggöras den 22 mars 2001. Lars Frithiof Koncernchef ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT00720/bit0001.doc Hela Bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT00720/bit0001.pdf Hela Bokslutskommunikén

Om oss

Sydkraftkoncernen består av ett femtiotal heleller delägda företag. De flesta verkar inom elområdet.

Dokument & länkar