Delårsrapport januari - september 2001

Delårsrapport januari - september 2001 · Resultatet blev 5,0 miljarder kronor · Exklusive realisationsvinster och engångsposter förbättrades resultatet med 13 procent · Högre vatten- och kärnkraftproduktion · SAKAB och Sydkraft EcoPlus - offensiv avfallssatsning · Sydkraft avnoterat från Stockholmsbörsen den 28 september Koncernchefens kommentar Resultatet för de första nio månaderna blev väsentligt bättre än för motsvarande tid förra året. Resultatet efter finansiella poster uppgick till drygt 5 miljarder kronor. Genom försäljning av aktier i E.ON AG och i Hamburgische Electricitätswerk (HEW) under andra kvartalet uppstod en realisationsvinst på sammanlagt 2,9 miljarder kronor. Exklusive realisationsvinster samt överskottsmedel från Alecta under 2000 ökade vinsten efter finansnetto med 13 procent. Diskussionen om elpriset i Sverige fortsätter. Under det senaste året har priset på Nord Pool ökat på grund av mindre nederbörd, framför allt i Norge, låga nivåer i de norska vattenmagasinen samt ökande elförbrukning. Den svenska kronans värde har försämrats med uppemot 10 procent i förhållande till den norska under året. Nord Pools priser sätts i norska kronor. Priserna är nu tillbaka på samma nivå som vid avregleringens början. I samband med elpriset bör också den svenska effektsituationen nämnas. Om vi får en kall vinter, kan vi i värsta fall få brist på el eftersom elbalansen är minst sagt ansträngd i södra Sverige. Det finns fortfarande produktion att utnyttja, men då måste branschen tillsammans med Svenska Kraftnät finna en gemensam lösning till finansiering på kort sikt. På längre sikt bedömer jag att man löser problemet genom att etablera en effektmarknad på vilken det köps och säljs effekt. På sikt behövs nyinvesteringar i den svenska energisektorn och vi är övertygade om att det lämpligaste bränslet är naturgas. Men först måste elpriset långsiktigt vara stabilt på en nivå om cirka 25 öre per kWh. Ingen produktion kommer emellertid att kunna vara klar de närmaste åren. Expansionen fortsätter Våra aktiviteter fördjupas i de nordiska länderna och Polen. Vårt engagemang i södra Norge utvecklas enligt planerna där vi tar aktivt del i den pågående strukturomvandlingen. I såväl Danmark som Polen för vi kontinuerligt diskussioner om köp av värmeverksamhet. I Danmark avser vi också att investera över 400 Mkr i havsbaserad vindkraft söder om ön Lolland tillsammans med de två danska företagen EnergiE2 och DONG. Det Frankfurtbaserade tyska tradingbolaget Acton Energy, som vi äger till lika delar med ABB, har just erhållit nödvändiga tillstånd för sin verksamhet. Bolaget avser förvalta energiportföljer till såväl kommunala elbolag som industrikunder. Varumärket stärks Vårt mål är att Sydkraft ska ha branschens starkaste varumärke. Två nya viktiga pusselbitar i det arbetet är våra satsningar på material- och energiåtervinning samt vattenförsörjning. Vårt förvärv av Norrköpings vattenförsörjning har väckt en del uppmärksamhet i landet på grund av att det är den första privatiseringen av vattenförsörjning i Sverige. Material- och energiåtervinning är viktigt eftersom mängderna avfall tenderar att öka samtidigt som de på sikt måste minskas radikalt. Vi ska genom våra dotterbolag Sydkraft SAKAB och Sydkraft EcoPlus bli kundernas naturliga val för att lösa avfallsproblem. Sydkraft vill medverka till en positiv samhällsutveckling där verksamheten bidrar till en hållbar utveckling vad gäller miljö, ekonomi samt sociala och etiska aspekter. Att arbeta med hållbarhetsbegreppet får inte bli en dagslända och inte ens en trend. Den måste bli en del av framtiden och dessutom måste vi involvera kunder och intressenter. Ett aktuellt bevis på offensivt miljöarbete är vår satsning på Framtidsstaden i Malmö där vi myntade begreppet "100 procent lokalt förnybart". Just ett sådant energisystem byggde vi. Och det har verkligen stärkt varumärket Sydkraft. Sydkraft deltar också i ett partnerskap tillsammans med Världsnaturfonden och ett femtontal andra nordiska företag för att gemensamt hitta en ny affärsmodell som stödjer hållbar utveckling. Resultatet ska bland annat presenteras vid UN World Summit for Sustainable Development i Johannesburg, Sydafrika i september 2002. Aktien avregistrerad Sydkraft avregistrerades från börsen den 28 september efter 35 år som noterat bolag. Skälet var att bolagets nya ägarstruktur inte längre uppfyllde kraven för en notering på börsens A-lista. Idag ingår Sydkraft i E.ON-gruppen som är noterad på börserna i Frankfurt och New York. Jag är övertygad om att vi även på detta sätt går en intressant framtid till mötes. Lars Frithiof Denna delårsrapport har upprättats med tillämpning av oförändrade redovisningsprinciper jämfört med årsredovisningen för år 2000, med undantag för redovisning av inkomstskatter enligt not avseende koncernens eget kapital (se nedan). Omsättning och resultat Koncernens nettoomsättning uppgick till 12 540 Mkr (10 276), vilket motsvarar en ökning med cirka 22 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Av försäljningen avsåg 3 567 Mkr (2 886) det tredje kvartalet. Ökningen av nettoomsättningen berodde på högre el-, värme- och tjänsteförsäljning, normaliserade prisnivåer samt förvärvade verksamheter (Norrköping Miljö & Energi, Nora Energi och SAKAB). Elförsäljningen ökade med 34 procent och uppgick till 26 961 GWh (20 116). De samlade gasleveranserna minskade med en procent och uppgick till 5 451 GWh (5 456). Förvärv av nya värmeverksamheter i kombination med en kall inledning av året medförde att värmeförsäljningen ökade med 38 procent och uppgick till 3 814 GWh (2 770). Rörelsekostnaderna uppgick till 8 172 Mkr (6 947). Ökningen berodde på förvärv och ökade volymer. Periodens avskrivningar uppgick till 1 606 Mkr (1 272). Ökningen är främst hänförlig till gjorda förvärv. Andelar i intressebolags resultat uppgick till 171 Mkr (246). Norrköping Miljö & Energi, som tidigare varit intressebolag, är sedan årsskiftet helägt dotterbolag i Sydkraftkoncernen. Innehavet i HEW avyttrades i maj. Från Vattenfall förvärvades vid samma tidpunkt andelar i Hafslund och Fredrikstadgruppen. Rörelseresultatet ökade med 40 procent till 4 150 Mkr (2 957). Av rörelseresultatet avsåg 569 Mkr (1 052) det tredje kvartalet. I rörelseresultatet ingår realisationsvinster om sammanlagt 1 217 Mkr. Av dessa realisationsvinster svarade avyttringen av innehavet i intresseföretaget HEW för 1 139 Mkr. Rörelseresultatet för motsvarande period föregående år innehöll 556 Mkr, motsvarande nuvärdet av förväntade utbetalningar från Alecta. Exklusive dessa poster ökade rörelseresultatet med 25 procent. Finansnettot förbättrades med 1 470 Mkr jämfört med föregående år och uppgick till 895 Mkr (-575). I finansnettot ingår en realisationsvinst om sammanlagt 1 770 Mkr avseende avyttring av det finansiella innehavet i E.ON AG. Exklusive denna realisationsvinst försämrades finansnettot med 300 Mkr, på grund av högre skuldsättning till följd av företagsförvärv samt på negativa valutakursdifferenser. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 5 045 Mkr (2 382), varav 299 Mkr (849) avsåg det tredje kvartalet. Exklusive realisationsvinsterna avseende HEW och E.ON samt överskottsmedlen från Alecta under 2000 förbättrades resultatet med 13 procent. Nettoomsättning och resultat per affärsområde Mkr Nettoomsättning Varav externt Resultat 0109 0009 0109 0009 0109 0009 Affärsområde Marknad och Försäljning 5 672 4 344 5 332 4 003 -42 19 Affärsområde Produktion 5 801 4 846 580 355 1 190 1 124 Affärsområde Distribution 4 320 3 623 3 154 2 722 1 051 941 Affärsområde Konsulter och Entreprenörer 2 126 1 739 1 318 1 066 19 40 Energihandel 4 746 4 225 2 041 2 104 628 134 Andelar i - - - - 173 246 intresseföretags resultat Koncernintern handel m m -10 -8 588 - - - - 294 Övrigt 169 87 115 26 1 131 453 Nettoomsättning 12 10 276 12 540 10 276 540 Rörelseresultat 4 150 2 957 Finansnetto 895 -575 Resultat efter 5 045 2 382 finansiella poster Lönsamhet Rörelsemarginalen under den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 29,1 procent (24,8) och vinstmarginalen till 35,4 procent (22,0). Räntabiliteten på eget kapital efter skatt uppgick under den senaste tolvmånadersperioden till 19,1 procent (10,4) och på sysselsatt kapital före skatt till 16,1 procent (10,0). Resultatet per aktie uppgick för årets första nio månader till 20:37 kronor (8:40). För hela 2000 uppgick resultatet per aktie till 11:30. Såväl marginaler, räntabilitet som resultat per aktie påverkades positivt av realisationsvinsterna som uppstod till följd av avyttring av innehaven i HEW och E.ON AG. Affärsområde Marknad och Försäljning Nettoomsättningen uppgick till 5 672 Mkr (4 344), varav 5 332 Mkr (4 003) till kunder utanför koncernen och rörelseresultatet uppgick till - 42 Mkr (19). Omsättningsökningen berodde på såväl ökade volymer som på prisnivåförändringar på gas- och värmesidan. Den fysiska el- och värmeförsäljningen ökade. Detta var en följd av förvärven av Sydkraft Öst och Nora Energi och på den kallare väderleken, som särskilt påverkade periodens fjärrvärmeförsäljning. Gasförsäljningen var i det närmaste oförändrad. Den positiva utvecklingen för Totalvärme fortsätter och naturgasens betydelse ökar. Utbyggnaden av naturgasnätet i Småland har påbörjats och de försäljningsaktiviteter som är kopplade till denna utvecklas väl. Även om prisnivåerna på Nord Pool sjönk något under det tredje kvartalet är de väsentligt högre än för motsvarande period föregående år. Detta har påverkat såväl priserna till kund som affärsområdets anskaffningspriser. Möjligheterna att i nuvarande konkurrenssituation få täckning för dessa nivåhöjningar från kund har dock varit begränsade, vilket är det främsta skälet till periodens negativa resultat. Jämfört med föregående år har resultatet belastats med ytterligare cirka 35 Mkr avseende modernisering och förnyelse av IT-strukturen. Samtidigt har kostnadseffektiviseringar och besparingar fortsatt med gott resultat. Affärsområde Produktion Nettoomsättningen uppgick till 5 801 Mkr (4 846), varav 580 Mkr (355) till kunder utanför koncernen. Rörelseresultatet uppgick till 1 190 Mkr (1 124). El Elproduktionen uppgick till 23 300 GWh (19 740). Vattenkraftproduktionen uppgick till 9 347 GWh (9 247). Ökningen berodde på den högre vattentillrinningen under 2000, vilket påverkade magasinsläget vid ingången av året. Kärnkraftproduktionen uppgick till 13 429 GWh (10 093). Den ökade produktionen mellan åren beror på, förutom på hög tillgänglighet, att ingen nedreglering skett under 2001 på grund av begränsad vattentillgång i det nordiska systemet. Under maj 2001 tillfördes affärsområdet ytterligare 8,5 procent, motsvarande 2 TWh, i Forsmarks kärnkraftverk till följd av en uppgörelse med Vattenfall. Sydkraft disponerar därmed cirka 10 procent av produktionskapaciteten i Forsmark. Produktionen i Forsmark under perioden januari till september uppgick till 878 GWh. I kraftvärmeverk, gasturbiner och vindkraftverk producerades 509 GWh (400) el. Ökningen berodde på elproduktion från den förvärvade kraftvärmeverksamheten i Norrköping. Värme Värmeproduktionen uppgick till 3 814 GWh (2 770). Fjärrvärmeproduktionen ökade till följd av förvärvet av Norrköpings värmeverksamhet samt att första kvartalet var kallare än motsvarande period föregående år och uppgick till 3 105 GWh (2 182). Leveranserna av Totalvärme ökade på grund av nykontrakterade volymer (under 2000) i kombination med kallare väderlek och uppgick till 709 GWh (538). Värmeverksamheten har fortsatt att utvecklas genom ett flertal förvärv. I Polen har två nya förvärv genomförts - Koszalin och Zlotów - med en ägarandel på 31 respektive 70 procent. Avfall Det för året nya affärssegmentet Avfall består av verksamheten i Sydkraft SAKAB och Sydkraft EcoPlus. Det nybildade Sydkraft EcoPlus ska utveckla, äga och marknadsföra helhetskoncept för hantering av avfallslösningar för kunder samt äga avfallsbehandlingsanläggningar. Kundbasen kommer att utgöra företag, stat och kommuner. Sydkraft SAKAB bedriver behandling av farligt avfall och produktion av värme. Värmeproduktionen uppgick under perioden till 51 GWh. Affärsområde Distribution Sydkraftkoncernens elnät- och gasföretag är samlade i Affärsområde Distribution som också inkluderar vattenverksamheten i Norrköping. Nettoomsättningen uppgick till 4 320 Mkr (3 623), varav 3 154 Mkr (2 722) till kunder utanför koncernen. Rörelseresultatet uppgick till 1 051 Mkr (941). Under perioden transporterades 25 216 GWh (23 392) el. Ökningen av såväl transporterade elvolymer som nettoomsättning berodde främst på förvärv samt på en kallare inledning av året. Till omsättningsökningen bidrog också den för Sydkraft nya vatten- och avloppsverksamheten, som ingick i förvärvet av Norrköping Miljö & Energi, samt även de höjningar av oljepriset som ägt rum, vilka påverkat såväl försäljnings- som inköpspriserna för naturgas. Sedan årsskiftet har Östernärkes Kraft, Nora Bergslags Energi, Östnät (tidigare Norrköping Miljö & Energi) samt elnätsverksamheten i Forskraftområdet, Vikbolandet och Söderköping, med tillsammans 125 000 kunder, tillkommit. Uppgörelsen i maj med Vattenfall medförde även att Sydkraft erhöll 49 procent av aktierna i Fredrikstad Energiverkkoncern i Norge med ytterligare 74 000 kunder. En viktig fråga för affärsområdet är utvecklingen av infrastrukturen för naturgas. Utbyggnaden av naturgasnätet i Gnosjö-Gislavedsområdet pågår sedan september och även satsningen på att få till stånd en andra importledning för naturgas (Baltic Gas Interconnector) fortsätter. Affärsområde Konsulter och Entreprenörer Nettoomsättningen uppgick till 2 126 Mkr (1 739). Av omsättningen avsåg 1 318 Mkr (1 066) kunder utanför koncernen, vilket innebär att den koncernexterna andelen ökade från 61 till 62 procent. Rörelseresultatet uppgick till 19 Mkr (40). Affärsområdets sammansättning har förändrats sedan motsvarande period föregående år. Under senare delen av 2000 genomförde Sycon flera förvärv av konsultverksamheter i Sverige och Danmark. Enista (tidigare NME Service) konsolideras sedan årskiftet i affärsområdet, som en följd av Sydkraftkoncernens förvärv av NME-koncernen. ElektroSandbergs installationsverksamhet avyttrades i januari till NEA-gruppen. Den otillfredsställande resultatutvecklingen, särskilt inom entreprenadverksamheten, fortsatte under det tredje kvartalet. ElektroSandberg redovisade ett underskott, bland annat till följd av hård konkurrens och låg prisnivå. Sycons resultat påverkades negativt av en svagare efterfrågan till följd av såväl lägre uppdragsvolymer från energisidan som av en generellt sett vikande konjunktur. För IT- verksamheten förbättrades emellertid situationen. WM-data Ellips, som under inledningen av året haft otillräcklig beläggning för delar av konsultverksamheten, har sedan maj god beläggning och en positiv resultatutveckling. Åtgärder i syfte att förbättra lönsamheten inom entreprenadverksamheten har vidtagits och beräknas få effekt under 2002. Energihandel Nettoomsättningen i Energihandel uppgick under perioden till 4 746 Mkr (4 225) varav 2 041 Mkr (2 104) till kunder utanför koncernen och rörelseresultatet uppgick till 628 Mkr (134). Den finansiella elmarknaden präglades under första halvåret av ökande priser. Detta berodde främst på att vårfloden i Norge blev lägre än normalt. Under tredje kvartalet var nederbörden periodvis rikligare än normalt och terminspriserna sjönk något. Det genomsnittliga spotpriset i område Sverige för årets första nio månader blev 213 SEK/MWh jämfört med 112 SEK/MWh motsvarande period föregående år. Resultatökningen berodde främst på lägre priser på avtalade energiinköp men även på ett starkt förbättrat tradingresultat. Investeringar och förvärv Koncernens totala investeringar uppgick för perioden till 9 639 Mkr (1 923). Av dessa avser 1 084 Mkr (941) anläggningsinvesteringar i befintlig verksamhet, 5 999 Mkr (154) investeringar i förvärvade dotterföretag och 2 556 Mkr (828) andelar i intresseföretag och övriga aktier. Vid årsskiftet förvärvade Sydkraft resterande aktier i Norrköping Miljö & Energi för 1 482 Mkr. NME blev därmed ett helägt dotterbolag i Sydkraftkoncernen. Bland förvärv under inledningen av året kan nämnas förvärven av Birka Energis andelar i Korsselbränna, Dabbsjö och Bergvattnets kraftverk i Fjällsjöälven, Betsele och Hällforsens kraftverk i Umeälven, Storfinnforsens kraftverk i Faxälven samt i Olden kraftverk i Långan. Vidare har Sydkraft förvärvat fjärrvärmeverksamheten i Åmål av Riksbyggen. Som en följd av uppgörelsen med Vattenfall i maj angående Sydkrafts innehav i HEW erhölls 8,5 procent av aktierna i Forsmark Kraft AB och aktier i det börsnoterade norska företaget Hafslund AS, motsvarande 31,7 procent av rösterna och 20,5 procent av kapitalet. Uppgörelsen omfattar även flera nätområden i Östergötland. Vidare erhölls 49 procent av aktierna i Fredrikstad Energiverk AS samt 35 procent av aktierna i Fredrikstad Energinet AS och Fredrikstad Fjernvarme AS. Innehavet i Hafslund har sedermera utökats och uppgick vid kvartalsskiftet till 34,9 procent av rösterna och 26,4 procent av kapitalet. Sydkrafts dotterbolag Sycon har förvärvat danska konsultföretagen Steensen & Varming, Knudsen & Sörensen och Frigo Consult. Under det tredje kvartalet uppgick anläggningsinvesteringarna i befintlig verksamhet till 303 Mkr (286). Beslut har fattats om att uppföra en avfallspanna i Norrköping för produktion av cirka 550 GWh fjärrvärme. Vidare har beslut fattats och tillstånd erhållits för att bygga en ny förbränningslinje vid SAKAB om 75 000 ton. Investeringarna uppgår till sammanlagt cirka 900 Mkr, varav cirka 100 Mkr upparbetats vid utgången av tredje kvartalet. Kassaflöde och finansiell ställning Sydkrafts kassaflöde från rörelsen uppgick under perioden till 2 965 Mkr (3 078). Kassaflöde efter investeringar uppgick till 4 454 Mkr (1 353). Den räntebärande nettoskulden uppgick till 22 707 Mkr (18 913). Vid årsskiftet uppgick nettolåneskulden till 20 438 Mkr. Förändringen är en nettoeffekt av nyupplåning för företagsförvärv samt det betydande likviditetstillskott, som försäljningen av innehaven i HEW och E.ON resulterade i. Likvida medel inklusive likvida placeringar uppgick till 4 450 Mkr (1 981). Vid årsskiftet uppgick likvida medel till 1 214 Mkr. Den kraftiga ökningen är en följd av de ovan nämnda aktieförsäljningarna. Soliditeten uppgick till 41 procent (41). Vid årsskiftet uppgick soliditeten till 41 procent. Avregistrering från Stockholmsbörsen Sydkraft AB:s aktier - såväl A som C - avregistrerades från Stockholmsbörsens A-lista från den 28 september 2001. Skälet är att Sydkraft med sin nuvarande ägarstruktur inte längre uppfyller kraven för en notering på börsens A-lista. Omsättningen av aktier har också varit för liten för att ge en effektiv handel i aktien. Efter avregistreringen har Sydkraft - förutom E.ON Energie och Statkraft, vilka tillsammans förfogar över 95 procent av rösterna - cirka 1 000 aktieägare. Utsikter Den bedömning som lämnades i samband med föregående delårsrapport kvarstår. Resultatutvecklingen i rörelsen har under årets första nio månader varit god till följd av ökad energiförsäljning, fortsatta kostnadseffektiviseringar och högre priser. Utsikterna för resten av året bedöms fortsatt som goda. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/16/20011116BIT00360/bit0002.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/16/20011116BIT00360/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Sydkraftkoncernen består av ett femtiotal heleller delägda företag. De flesta verkar inom elområdet.

Dokument & länkar