Sydsvenska Hem AB (publ) Delårsrapport januari – september 2021

Report this content

Kvartalet juli – september 2021 är det första kvartalet som inkluderar de fastigheter som tillträdes den 1 juli 2021. De förvärvade fastigheternas resultaträkningar är endast inkluderade i det tredje kvartalets siffror, vilket man behöver beakta i jämförelsen med ackumulerade siffror och föregående år.

Perioden, januari - september 2021

 • Hyresintäkterna uppgick till 42 511 tkr (33 638)
 • Driftnettot uppgick till 29 431 tkr (24 272)
 • Resultatet har belastats med extraordinära kostnader om -5 700 tkr (0) hänförliga till Exit fee vid uppsägning av avtalet med Pareto Business Management AB.  
 • Förvaltningsresultatet uppgick exklusive extraordinära kostnader, med anledning av uppsagt managementavtal, till 15 887 tkr (12 948)
 • Resultat efter skatt uppgick exklusive extraordinära kostnader, med anledning av uppsagt managementavtal, till 37 726 tkr (3 006) motsvarande 11,1 kr per aktie (1,3)
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick per 2021-09-30 till 1 325 100 tkr (764 500 tkr uppgick värdet till per 2020-12-31)
 • Orealiserade värdeförändringar uppgick till 33 130 tkr (-10 592)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 14 574 tkr (13 521)
 • Räntetäckningsgraden uppgick exklusive extraordinära kostnader, med anledning av uppsagt managementavtal, till 2,8 ggr (2,7) och belåningsgraden till 52,7% (66,2)
 • NRV per aktie uppgick till 116,7 kr (108,5)

Kvartalet juli - september 2021

 • Hyresintäkterna uppgick till 19 522 tkr (11 025)
 • Driftnettot uppgick till 13 881 tkr (7 771)
 • Resultatet har belastats med extraordinära kostnader om -5 700 tkr (0) hänförliga till Exit fee vid uppsägning av avtalet med Pareto Business Management AB. 
 • Förvaltningsresultatet uppgick exklusive extraordinära kostnader, med anledning av uppsagt managementavtal, till 8 152 tkr (4 062)
 • Resultat efter skatt uppgick exklusive extraordinära kostnader, med anledning av uppsagt managementavtal, till 27 667 tkr (3 730) motsvarande 5,1 kr per aktie (1,6)
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick per 2021-09-30 till 1 325 100 tkr (764 500 tkr uppgick värdet till per 2020-12-31)
 • Orealiserade värdeförändringar uppgick till 24 023 kr (234)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 4 984 tkr (5 000)
 • Räntetäckningsgraden uppgick exklusive extraordinära kostnader, med anledning av uppsagt managementavtal, till 3,3 ggr (2,6) och belåningsgraden till 52,7% (66,2)
 • NRV per aktie uppgick till 116,7 kr (108,5)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustav Adielsson, verkställande direktör, Sydsvenska Hem AB (publ)
Telefon: +46 (0) 761 76 07 00
gustav.adielsson@sydsvenskahem.se

Sydsvenska Hem AB (publ) i korthet
Sydsvenska Hem AB (publ), med organisationsnummer 559038–4177, är ett svenskt fastighetsbolag som äger 26 fastigheter i huvudsak i Skåne. Bolaget bildades i december 2015 och förvaltar en fastighetsportfölj som huvudsakligen består av kontor, samhällsfastigheter, bostäder, handel, industri samt byggrätter. Beståndet omfattar ca 72 000 kvm. Bolaget genomförde de första fastighetsförvärven i mars 2016 och den femte fastigheten tillträddes den 1 mars 2017 och per den 1 juli 2021 har 20 fastigheter tillträtts. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 6 april 2016.

Information
Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Sydsvenska Hem AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 november 2021. För mer information gällande Sydsvenska Hem AB (publ), vänligen besök www.sydsvenskahem.se och www.spotlightstockmarket.com