Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2018

SynAct Pharma AB offentliggör härmed bokslutskommuniké för 2018-01-01 – 2018-12-31

Rapporten finns tillgänglig på bolagets och Spotlights Stock Markets hemsida (www.synactpharma.com och www.spotlightstockmarket.com). Se bifogad bokslutskommuniké i pressmeddelandet.

Sammanfattning av bokslutskommuniké

2018-01-01 – 2018-12-31 (tolv månader)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -28 244 (-18 036) TSEK.
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -1,71 (-1,24) SEK.
 • Soliditeten uppgick till 73,5% (84,8%).
 • Genomsnittligt antal aktier för perioden uppgår till 13 747 338 st.

2018-10-01 – 2018-12-31 (fjärde kvartalet)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -7 517 (-7 274) TSEK.
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,42 (-0,48) SEK.
 • Genomsnittligt antal aktier för perioden uppgår till 14 675 167 st.

Med ”SynAct Pharma AB” avses moderbolaget SynAct Pharma AB med organisationsnummer 559058-4826. Med ”Bolaget” eller SynAct” avses koncernen, det vill säga SynAct Pharma AB och dess helägda dotterbolag SynAct Pharma ApS.

Definitioner

 • Resultat per aktie före utspädning: Periodens resultat dividerat med det genomsnittliga antalet utestående aktier i perioden.
 • Resultat per aktie efter utspädning: Periodens resultat dividerat med det genomsnittliga antalet utestående aktier i perioden samt utestående teckningsoptioner.
 • Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under 2018

 • Styrelsen i SynAct föreslår den 23 mars 2018 en företrädesemission om 22,4 MSEK i syfte att öka marknadspotentialen för AP1189 och kallar till extra bolagsstämma.
 • Den 10 april 2018 hölls extra bolagsstämma i SynAct. Stämman beslutade att genom företrädesemission tillföra Bolaget högst cirka 22,4 MSEK före emissionskostnader.
 • SynAct meddelade den 14 maj 2018 att Bolagets företrädesemission övertecknats till 196 procent. Genom företrädesemissionen tillfördes SynAct cirka 20,7 MSEK efter emissionskostnader.
 • SynAct meddelade den 12 juni 2018 att Bolaget anpassar det fortsatta utvecklings-programmet för AP1189 baserat på nya resultat från fas I-studien.
 • SynAct meddelar den 23 juli 2018 att den belgiska läkemedelsmyndigheten, Federal Agency for Medicine and Health Product (FAMHP) och den lokala etiska kommittén godkänt Bolagets ansökan om att slutföra multipeldos-delen av den pågående fas I-studien med en suspensionsformulering av läkemedelskandidaten AP1189.
 • SynAct informerar den 20 augusti 2018 att Bolaget erhållit positiva data från en preklinisk studie inom nefrotisk syndrom. Studien visade att daglig dosering i fyra veckor med läkemedelskandidaten AP1189 gav en signifikant reducering av proteinuri (proteinförlust via njurarna) i en försöksmodell för nefrotiskt syndrom.
 • SynAct tillkännager den 13 september 2018 att den sista delen av Bolagets pågående fas I-studie med läkemedelskandidaten AP1189 inletts och att den första gruppen av försökspersoner i den avslutande multipeldos-delen påbörjat dosering med en suspension av AP1189.
 • SynAct meddelar den 22 oktober 2018 att läkemedelskandidaten AP1189 uppvisat en lovande plasmaprofil i den första kohorten med friska försökspersoner efter 14 dagars upprepad dosering. SynAct meddelar även att den andra kohorten i den pågående fas I-studien inletts.
 • SynAct tillkännager den 10 december 2018 att läkemedelskandidaten AP1189 uppvisar fortsatt gynnsam säkerhets- och plasmaprofil i fas I-studiens multipeldosdel.
 • SynAct meddelar den 21 december att dosering med läkemedelskandidaten AP1189 i den tredje och sista kohorten i den i den pågående multipeldosdelen av fas I-studien är avslutad.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • SynAct meddelar den 12 februari 2018 att Bolagets positiva preliminära data i den avslutade fas Istudien identifierar de doser som ska användas i kliniska fas II-studier med läkemedelskandidaten AP1189. SynAct meddelar också att fas II-studien med läkemedelskandidaten AP1189 kommer att utföras i två delar för att utöka läkemedelskandidatens potential. SynAct avser under det första kvartalet 2019 inleda aktiviteter för att säkra ytterligare 20 MSEK för att genomföra fas II-studiens andra del.

Avlämnande av bokslutskommuniké
 

Lund, den 12 februari 2019
SynAct Pharma AB
Styrelsen

För ytterligare information

Jeppe Øvlesen
VD, SynAct Pharma AB
Telefon: +45 28 44 75 67
E-post: joo@synactpharma.com


För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen                                                                               Thomas Jonassen
VD, SynAct Pharma AB                                                                 CSO, SynAct Pharma AB
Telefon: +45 28 44 75 67                                                               Telefon: +45 40 15 66 69
E-post: joo@synactpharma.com                                                    E-post: tj@synactpharma.com

Om SynAct Pharma

SynAct Pharma AB bedriver forskning och utveckling inom inflammatoriska sjukdomar. Bolaget har en plattformsteknologi baserad på en ny klass läkemedelskandidater som riktar sig mot akuta försämringar i kroniska inflammatoriska sjukdomar med det primära syftet att stimulera naturliga läkningsmekanismer.

Om oss

SynAct Pharma AB bedriver forskning och utveckling inom inflammatoriska sjukdomar. Bolaget har en plattformsteknologi baserad på en ny klass läkemedelskandidater som riktar sig mot akuta försämringar i kroniska inflammatoriska sjukdomar med det primära syftet att stimulera naturliga läkningsmekanismer.