Flaggningsmeddelande i SynAct Pharma AB

Report this content

SynAct Pharma AB ("SynAct" eller "Bolaget") meddelar härmed att Bolagets aktieägare TJ Biotech ApS (helägt av styrelseledamoten tillika CSO Thomas Jonassen) och Quantass ApS (ägt av verkställande direktören Jeppe Øvlesen och dennes hustru Ghita Øvlesen) har genomfört en bolagsrättslig omstrukturering varigenom respektive bolags innehav av aktier i SynAct har övergått genom fusion till det nybildade bolaget BioInvest ApS.

Före den genomförda omstruktureringen hade TJ Biotech ApS 2 296 651 aktier, motsvarande cirka 9,41 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, och Quantass ApS hade 1 456 26] aktier, motsvarande cirka 5,97 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Efter den genomförda omstruktureringen innehar BioInvest ApS 3 752 914 aktier, motsvarande cirka 15,38 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, innebärande att BioInvest ApS genom fusionen övertagit samtliga aktier och röster i Bolaget som tidigare ägdes av TJ Biotech ApS och Quantass ApS. BioInvest ApS är ett nybildat bolag som ägs gemensamt av Thomas Jonassen 61 procent samt Jeppe Øvlesen och dennes hustru Ghita Øvlesen 39 procent. BioInvest ApS ägde inga aktier i Bolaget före den genomförda omstruktureringen. Befintliga lock-up-avtal har tagits över av Bioinvest (Thomas Jonassen, Jeppe Øvlesen, Ghita Øvlesen).

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen                                                                             Thomas Jonassen
VD, SynAct Pharma AB                                                               CSO, SynAct Pharma AB
Telefon: +45 28 44 75 67                                                             Telefon: +45 40 15 66 69
E-post:
joo@synactpharma.com                                                  E-post: tj@synactpharma.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 januari 2021.

Om SynAct Pharma AB

SynAct Pharma AB bedriver forskning och utveckling inom inflammatoriska sjukdomar. Bolaget har en plattformsteknologi baserad på en ny klass läkemedelskandidater som riktar sig mot akuta försämringar i kroniska inflammatoriska sjukdomar med det primära syftet att stimulera naturliga läkningsmekanismer. SynAct Pharma är noterat på Spotlight Stock Market (ticker: SYNACT). För mer information: www.synactpharma.com.  

Om AP1189

 Verkningsmekanismen för SynAct Pharmas ledande läkemedelskandidat AP1189 är att främja resolution av inflammation genom melanokortinreceptor-aktivering direkt på makrofagerna, vilket minskar den proinflammatoriska aktiviteten hos makrofager, och genom att stimulera så kallad makrofagefferocytos har den en specifik förmåga att rensa inflammatoriska celler (J Immun 2015, 194: 3381–3388). Denna effekt har visat sig vara effektiv i sjukdomsmodeller av inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, och den kliniska potentialen för tillvägagångssättet testas för närvarande i en klinisk fas 2-studier på patienter med aktiv reumatoid artrit, nefrotisk syndrom och COVID-19 ARDS.

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04004429?term=AP1189&draw=2&rank=1)

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04456816?term=AP1189&draw=2&rank=2

Prenumerera