Kommuniké från extra bolagsstämma i SynAct Pharma AB

Idag, den 21 mars 2019, hölls bolagsstämma i SynAct Pharma AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet.

Val av nya styrelseledamöter

Stämman beslutade att Terje Kalland och John Haurum nyväljs som styrelseledamöter. Vidare noterades att befintliga styrelseledamöter utom Lars Adlersson och Charlotte Edenius, som begärt utträde, kvarstår i styrelsen.

Ändring av bolagsordning

Stämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

Gammal lydelse Ny lydelse
§ 1                     FirmaBolagets firma är SynAct Pharma AB. Bolaget är publikt (publ). § 1                     FöretagsnamnBolagets företagsnamn är SynAct Pharma AB. Bolaget är publikt (publ).
§ 4                     AktiekapitalAktiekapitalet skall utgöra lägst 600 000 kronor och högst 2 400 000 kronor. § 4                     AktiekapitalAktiekapitalet skall utgöra lägst 1 800 000 kronor och högst 7 200 000 kronor.
§ 5                     Antal aktierAntalet aktier skall vara lägst 4 800 000 och högst 19 200 000 stycken. § 5                     Antal aktierAntalet aktier skall vara lägst 14 400 000 och högst 57 600 000 stycken.
§ 8                     Kallelse till bolagsstämmaKallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra skall annonsering istället ske genom Dagens Industri.Bolagsstämman kan, förutom på den ort där styrelsen har sitt säte, hållas i Stockholm kommun, Stockholm län. § 8                     Kallelse till bolagsstämmaKallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra skall annonsering istället ske genom Dagens Industri.Bolagsstämman kan, förutom på den ort där styrelsen har sitt säte, hållas i Stockholm kommun, Stockholm län eller i Malmö kommun, Skåne län.

Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de eventuella smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga vid registrering av besluten.

Lund i mars 2019

SynAct Pharma AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen                                                                                Thomas Jonassen

VD, SynAct Pharma AB                                                                   CSO, SynAct Pharma AB

Telefon: +45 28 44 75 67                                                                Telefon: +45 40 15 66 69
E-post: joo@synactpharma.com                                                     E-post: tj@synactpharma.com

Om SynAct Pharma

SynAct Pharma AB bedriver forskning och utveckling inom inflammatoriska sjukdomar. Bolaget har en plattformsteknologi baserad på en ny klass läkemedelskandidater som riktar sig mot akuta försämringar i kroniska inflammatoriska sjukdomar med det primära syftet att stimulera naturliga läkningsmekanismer.

Om oss

SynAct Pharma AB bedriver forskning och utveckling inom inflammatoriska sjukdomar. Bolaget har en plattformsteknologi baserad på en ny klass läkemedelskandidater som riktar sig mot akuta försämringar i kroniska inflammatoriska sjukdomar med det primära syftet att stimulera naturliga läkningsmekanismer.

Prenumerera

Dokument & länkar