• news.cision.com/
  • SynAct/
  • Rättelse: SynAct Pharma offentliggör årsredovisning och koncernredovisning för 2019 Rättelse avseende information om revisorupplysning

Rättelse: SynAct Pharma offentliggör årsredovisning och koncernredovisning för 2019 Rättelse avseende information om revisorupplysning

Report this content

SynAct Pharma AB publicerar härmed årsredovisning för 2019. Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen och VD den 9 april 2020 och blir föremål för fastställelse på årsstämman den  13 maj 2020. Årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2019 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats (www.synactpharma.com), på Spotlight Stock Markets webbplats (www.spotlightstockmarket.com) samt på bolagets kontor (c/o  Medicon Village AB, Scheelevägen 2,SE-223 81 Lund).

Bolagets revisor lämnar en upplysning av särskild betydelse i sin revisionsberättelse. Upplysningen återges nedan i sin helhet: 

Upplysning av särskild betydelse

Som beskrivs på sid 19 i årsredovisningen under avsnittet Utsikter och kapitalbehov för 2020 bedömer bolaget att teckning av optionerna serie TO2 kommer att vara en attraktiv investeringsmöjlighet varför dessa tros tecknas. Vid full teckning medför detta ett likvidtillskott om 32,8 Mkr före transaktionskostnader. Denna finansiering, som ännu ej är säkerställd, är tillsammans med befintligt rörelsekapital enligt styrelsens bedömning tillräcklig för att finansiera verksamheten fram till den planerade rapporteringen av RA- och NS-studien 2021. Om full teckning inte sker av TO2 kommer bolaget att undersöka alternativa finansieringsmöjligheter, och vid behov prioritera verksamheten efter tillgänglig finansiering.

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen                                                                                Thomas Jonassen

VD, SynAct Pharma AB                                                                   CSO, SynAct Pharma AB

Telefon: +45 28 44 75 67                                                                Telefon: +45 40 15 66 69
E-post: joo@synactpharma.com                                                     E-post: tj@synactpharma.com

Om SynAct Pharma

SynAct Pharma AB bedriver forskning och utveckling inom inflammatoriska sjukdomar. Bolaget har en plattformsteknologi baserad på en ny klass läkemedelskandidater som riktar sig mot akuta försämringar i kroniska inflammatoriska sjukdomar med det primära syftet att stimulera naturliga läkningsmekanismer.

Om AP1189

SynAct Pharmas läkemedelskandidat AP1189 är en melanocortin receptor-agonist på MC1- och MC3-receptorerna och är i klinisk fas II-utveckling för behandling av aktiv reumatoid artrit (RA): https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04004429?term=AP1189&draw=2&rank=1).

Prenumerera

Dokument & länkar