Bokslutskommuniké januari – december 2017

Fjärde kvartalet, oktober – december 2017

  • Nettoomsättningen ökade med 45 % och uppgick till 13 140 Tkr (9 090)
  • Periodens resultat uppgick till 3 947 Tkr (3 735)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,98 kr (0,92)

Helåret, januari – december 2017

  • Nettoomsättningen ökade med 88 % och uppgick till 35 645 Tkr (19 004)
  • Periodens resultat uppgick till 8 361 Tkr (2 394)
  • Resultat per aktie uppgick till 2,07 kr (0,59)
  • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 16 989 Tkr (9 318)


Väsentliga händelser under kvartal 4

Marknad och försäljning
Bolagets omsättning uppgick till 13,1 MSEK vilket är en ökning mot föregående år med 45 procent. Kvartalets omsättning är den högsta sedan bolagets start.

En stor studie från Cincinnati Children’s Hospital Medical Center publicerades i American Journal of Neuroradiology (AJNR) där man beräknade normalfördelade kurvor på hjärnvävnad hos barn. Ett framtida potentiellt användningsområde är att lättare upptäcka anomalier och patologier hos barn.

Övriga händelser
Deloitte utser årligen Sveriges snabbaste växande teknikföretag i rankingen Sweden Technology Fast 50. SyntheticMR kom på en 10:e plats i 2017 års ranking.

Väsentliga händelser efter fjärde kvartalets utgång

Marknad och försäljning
SyntheticMR har erhållit godkännande från amerikanska läkemedelsverket FDA avseende bolagets programvara SyMRI NEURO. Tillsammans med FDA´s godkännande från augusti 2017 innebär detta att SyMRI som helhet nu kan erbjudas till kliniker och sjukhus på den amerikanska marknaden. SyMRI NEURO är även den första produkten på marknaden som inkluderar volymberäkning och segmentering av myelin. Kvantifiering av myelin kan vara användbart vid till exempel uppföljning av patienter med neurodegenerativa sjukdomar som multipel skleros och demens.

Övriga väsentliga händelser under 2017

Marknad och försäljning
SyntheticMR erhöll i augusti sitt första godkännande av amerikanska FDA för bolagets programvara SyMRI. Godkännandet avsåg SyMRI IMAGE vilket innebär att detta paket nu kan erbjudas till nya segment på sjukhus och kliniker på den amerikanska marknaden.

SyntheticMR signerade ett tilläggsavtal avseende Siemens digitala ekosystem. Avtalet innebär att Siemens kunder kommer kunna licensiera en bättre integrerad version av SyMRI än tidigare. Intäkter från avtalet kommer beräknas dröja till senare delen av 2018, då systemet har lanserats på̊ marknaden.

SyntheticMRs funktion REMyDI, automatisk volymbestämning av myelin i hjärnan, är CE-märkt för klinisk användning i Europa. Att kunna kvantifiera myelin möjliggör för läkaren att följa myeliniseringsprocessen i hjärnan hos barn samt nedbrytning av myelin i samband med neurodegenerativa sjukdomar hos vuxna, exempelvis multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom.

VD har ordet

Ännu ett år av stark tillväxt
Det är med glädje jag summerar ett framgångsrikt kvartal och stark avslutning på 2017. Vi levererade en betydande försäljningstillväxt och högre resultat än motsvarande period föregående år. Försäljningen i fjärde kvartalet ökade till 13,1 MSEK, en förändring med 45 procent jämfört med samma period föregående år. Totala försäljningen för 2017 uppgick till 35,6 MSEK vilket innebar en tillväxt på 88 procent. Samtidigt som bolaget visar en försäljningstillväxt ökar rörelseresultatet från 3,2 MSEK till 11,1 MSEK vilket innebär en förbättring av rörelsemarginalen från 17 till 31 procent för helåret 2017.

Vi har under 2017 aktiverat utvecklingsutgifter på 3 MSEK vilket är i nivå med de två senaste åren. Dessa investeringar är hänförliga till befintliga och nya produkter. Avskrivningarna för året ligger i paritet med våra aktiverade utvecklingsutgifter vilket innebär att dessa tillsammans ger obetydlig effekt på kassaflödet.

SyntheticMRs affärsmodell, med försäljning av licenser genom partners, visar sig fungera väl. Vi ser att resultat efter skatt ökar med cirka 6 MSEK samtidigt som likvida medel ökar med cirka 7,7 MSEK vilket innebär en stark konvertering av resultat till kassa. 

Bolagets finansiella utveckling och ställning bekräftar marknadens ökade efterfrågan på våra produkter. 

Försäljningen av MAGiC via GE Healthcare har under 2017 utvecklats väl. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vår gemensamma affär och vi har den senaste perioden fokuserat vårt samarbete på att tillgängliggöra MAGiC funktionaliteten i ”reading-room” där radiologen granskar bilderna. Vi har nu kommit överens kring villkoren och första försäljningarna inom detta kundsegment förväntas under senare delen av 2018.

Vi ser fortfarande en viss fördröjning av försäljningen via Philips. Vårt förbättringsarbete avseende våra gemensamma processer fortgår. Vi har fått bra respons på detta arbete från alla parter. Min bedömning är därför att vi kommer se ett ökat intresse från Philips kunder under 2018.

I somras tecknade vi ett tilläggsavtal med Siemens inför deras lansering av sitt ”digitala ekosystem”. Vår produkt SyMRI kommer vid lansering att finnas tillgängligt via Siemens visualiseringsverktyg, syngo.via OpenApps, som är en del av det digitala ekosystemet. Intensivt arbete fortgår för att få en lyckad marknadsintroduktion med inledd försäljning under 2018, och med en successiv ökning av intäkter de kommande åren.

Under året har en rad intressanta studier publicerats i välkända tidskrifter som visar på hur SyMRI kan appliceras i praktiken. Bland annat visar en stor studie att de syntetiska bilderna i SyMRI har likvärdig kvalitet jämfört med konventionella bilder, men inhämtas på hälften av tiden. En annan studie använder volymberäkningar i SyMRI för att beräkna normativa volymer av hjärnvävnad hos barn. Båda studierna visar på den stora potential som finns när man börjar arbeta med kvantitativa data i SyMRI.

En trend vi märkt under året är att antalet oberoende studier ökat. Antalet oberoende studier är en bra indikation på att SyMRI uppnår ett starkare fotfäste på marknaden.

Efter årets utgång blev SyMRI NEURO godkänt av amerikanska läkemedelsverket FDA. Godkännandet omfattar hela vårt produktpaket, inklusive volymberäkning och segmentering av myelin, för klinisk användning på den amerikanska marknaden. Detta innebär att vi nu kan erbjuda kliniker i USA ett verktyg som kan bidra till en snabbare och mer tillförlitlig diagnos av deras patienter.

En global utmaning är att befolkningen blir äldre och åldersrelaterade sjukdomar allt vanligare. Samhället behöver därför öka kvaliteten och förbättra vården medan kostnaderna ska minskas per vårdtillfälle. Vi ser två tydliga trender på marknaden: dels mot effektivisering, dels mot objektivt beslutsstöd med kvantitativ MRI. SyntheticMRs produkter är väl positionerade för att tillgodose dessa behov genom att bidra till kortare undersökningstider, mer tillförlitliga diagnoser och bättre uppföljning. På så sätt kan vi medverka till en ökad effektivitet på kliniken och större nytta för patienten.

Jag ser fram emot 2018 där vi kommer arbeta vidare mot att visa den kliniska nyttan av SyMRI, fördjupa våra partnersamarbeten och fortsätta etablera SyMRI på marknader runtom i världen.

Stefan Tell

VD SyntheticMR AB

För ytterligare information, kontakta Fredrik Jeppsson, Ekonomichef och ansvarig för investerarrelationer SyntheticMR AB, +46 72 303 13 39, eller Stefan Tell, VD SyntheticMR AB, +46 73 373 4090.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SyntheticMR AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2018. 

Taggar:

Om oss

SyntheticMR utvecklar analys- och avbildningsmetoder för magnetisk resonanstomografi (MR, eller MRI på engelska). Bolagets programvara, SyMRI® effektiviserar MR-undersökningar genom att förkorta undersökningstiden per patient och samtidigt producera kvantitativ information som ger läkaren ett bättre beslutsunderlag.

Prenumerera