Bokslutskommuniké januari – december 2018

Fjärde kvartalet i korthet (okt – dec)

 • SyntheticMR hade en försäljningstillväxt på 17% i det fjärde kvartalet jämfört med föregående år.
 • Nettoomsättningen uppgick till 15,3 Mkr (13,1)
 • Rörelseresultatet var oförändrat jämförelse med samma period förgående år och uppgick till 5,4 Mkr (5,4)
 • Justerat rörelseresultat efter engångseffekter på grund av VD byte uppgick till 6,4 Mkr.
 • Periodens resultat uppgick till 4,4 Mkr (3,9)
 • Resultat per aktie uppgick till 1,10 kr (0,98)

 Helår januari – december 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 48,3 Mkr (35,6), vilket innebär en försäljningstillväxt om 36%
 • Rörelseresultat ökade till 18,7 Mkr (11,1)
 • Justerat rörelseresultat efter engångseffekter på grund av VD byte uppgick till 19,7 Mkr.
 • Periodens resultat uppgick till 14,7 Mkr (8,4)
 • Resultat per aktie uppgick till 3,63 kr (2,07)
 • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 32,1 Mkr (17,0)
 • Styrelsen föreslår till årsstämman att besluta om en utdelning om 1,50 kr (0) per aktie.

Väsentliga händelser under kvartal 4
Marknad och försäljning  
SyntheticMRs programvara SyMRI NEURO och Philips Ingenia Elition 3.0T MR-scanner med den syntetiska SyntAc-sekvensen marknadsförs nu gemensamt i USA

Övriga händelser
SyntheticMRs VD Stefan Tell kommer att lämna bolaget. Han kvarstår som VD till senast den 30 juni 2019. Stefan har varit VD i bolaget sedan 2011.

Väsentliga händelser under de första nio månaderna 2018
Marknad och försäljning
SyntheticMR erhöll två godkännande från amerikanska läkemedelsverket FDA avseende bolagetsprogramvara SyMRI NEURO. Godkännandena innebär att SyMRI nu är godkänd för försäljning i USA tillsammans med MR kameror från GE Healthcare och Philips. SyMRI NEURO är den första produkten på marknaden som inkluderar volymberäkning och segmentering av  myelin. Det är särskilt viktigt att mäta myelin inom pediatrik och hos patienter med neurodegenerativa sjukdomar. 

MAGiC blev godkänt för klinisk användning och försäljning i Kina, genom ett godkännande av CFDA (China Food and Drug Administration). Under andra kvartalet såldes de första licenserna till GE Healthcare i Kina.

Övriga händelser
Under året har SyntheticMR fått ett antal patent beviljade. Ett av dem i USA avser myelin detektering i hjärnan, och patentet är tidigare registrerat i Kina och Japan.

Vidare har ytterligare ett patent godkänts både i USA och Japan. Detta patentet avser en 3D variant av SyntheticMRs kvantifiering. Trenden i marknaden är 3D visualisering vilket innebär att detta patent är en viktig del i SyntheticMRs framtida intjäning.

SyntheticMR ingår sedan hösten i ett projekt tillsammans med Elekta, Inovia AI och Linköpings universitet som syftar till att förbättra diagnos, planering och arbetsflöde inom cancerbehandling. SyntheticMR har beviljats 1,8 Mkr i bidrag från Vinova avseende detta projekt.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

Marknad och försäljning
SyntheticMR har sålt de första licenserna av MAGiC AW till GE Healthcare. Dessa licenser innebär att klinikerna nu kan få samma funktionalitet i ”reading room” som man tidigare har haft vid MR-scannern. 


VD har ordet

Fortsatt tillväxt sista kvartalet och för helåret 

Försäljningen under årets sista kvartal, 15,3 Mkr (13,1) uppvisade en tillväxt om 17 procent jämfört med samma period föregående år. Justerat rörelseresultatet efter engångseffekter uppgick till 6,4 Mkr (5,4) vilket gav en rörelsemarginal om 42 procent (41). Bolaget uppvisade positivt kassaflödet för fjärde kvartalet om 1,2 Mkr och likvida medel per 31 december summerades till 32,1Mkr. 

För helåret 2018 uppgick försäljningen till 48,4 Mkr (35,6) vilket är en ökning med 36 procent jämfört med 2017. Justerat rörelseresultatet efter engångseffekter för 2018 var 19,7 Mkr (11,1) vilket motsvarar en marginal om 41 procent (31). Det är glädjande att vår skalbara affärsmodell ger oss goda marginaler vid försäljningstillväxt. Kassaflödet för helåret 2018 uppgick till 15,1 Mkr. Vi är väldigt tillfreds med den fortsatt starka konverteringen av resultat till kassa. Den goda finansiella ställningen skapar både flexibilitet inför nya möjligheter och legitimitet för SyntheticMR. 

Våra partnersamarbeten
Vi har under 2018 fördjupat vårt samarbete med GE Healthcare, MAGiC kan nu även erbjudas i reading room. Detta innebär ytterligare kundvärde som GE Healthcare erbjuder marknaden genom oss. Radiologer ges möjlighet att arbeta med MAGiC i samband med diagnostik i reading room. GE Healthcare introducerade denna lösning till marknaden i slutet av 2018 och vi har under det första kvartalet 2019 mottagit de första ordrarna. MAGiC licenser till reading room förutsätter att kunden samtidigt beställer, alternativt redan har en, licens för MR-systemet. Jag ser detta som ett viktigt steg för att utöka vårt erbjudande tillsammans med GE Healthcare. Det finns ytterligare möjligheter att bredda samarbetet med GE Healthcare avseende produkterbjudanden, SyMRI NEURO är ett exempel.

Vår försäljning via Philips har under 2018 ökat, om än från låga nivåer. Potentialen i detta samarbete är väldigt stor. Intresset från Philips regionala säljavdelningar är betydande. Vi arbetar fortsatt för att SyMRI ska bli tillgängligt i Philips produktkatalog vilket är ett viktigt steg för en ökad framtida försäljning.

Siemens arbetar vidare med att uppgradera sjukhus för att tillgängliggöra Syngo.via Open Apps, den plattform där SyMRI finns integrerad som option. Takten i detta projekt ligger inte i linje med våra förväntningar. Siemens fick först i början av 2019 FDA godkännande för den sekvens på MR-kameran som är en förutsättning för SyMRI. Det innebär att vi nu kan inleda ansökningsprocessen till FDA för ett godkännande av SyMRI i kombination med Siemens MR kameror. Detta är ytterligare ett viktigt steg för att öka den potentiella tillgängligheten av SyMRI på den största geografiska marknaden avseende MR.

Egen monter på RSNA
Under slutet av året deltog SyntheticMR för första gången med egen monter på RSNA, världens största mässa inom radiologi. Vi hade bra trafik i vår monter och kan konstatera att det finns ett stort intresse för våra produkter. Det är strategiskt viktigt för SyntheticMR att finnas på utvalda mässor med egen monter. Detta för att fånga upp trender och feedback från marknaden, samtidigt som det bidrar till ökad försäljning och utökade forskningssamarbeten. 

Stefan Tell 
VD SyntheticMR AB 

Taggar:

Om oss

SyntheticMR utvecklar analys- och avbildningsmetoder för magnetisk resonanstomografi (MR, eller MRI på engelska). Bolagets programvara, SyMRI® effektiviserar MR-undersökningar genom att förkorta undersökningstiden per patient och samtidigt producera kvantitativ information som ger läkaren ett bättre beslutsunderlag.

Prenumerera