Delårsrapport april – juni 2020

Report this content

Andra kvartalet i korthet

Jämförelsesiffror i kvartal 2 är moderföretagets då koncernen bildades 1 juli 2019.

  • Nettoomsättningen uppgick till 9,9 Mkr (12,9), vilket ger en försäljningstillväxt om -23 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till -3,0 Mkr (3,2).
  • Periodens resultat summeras till -3,0 Mkr (2,5).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,77 kr (0,61).
  • Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 45,0 Mkr (49,7).
 

Första halvåret i korthet

  • Nettoomsättningen för det första halvåret uppgick till 22,4 Mkr (23,2), vilket ger en försäljningstillväxt om -3 procent.

  • Rörelseresultatet uppgick till -2,2 Mkr (6,1).
  • Periodens resultat summeras till -2,2 Mkr (4,7).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,57 kr (1,16).
 

Väsentliga händelser under kvartal 2

Avtal med Philips Healthcare USA om att inkludera SyMRI i deras produktkatalog. Första order relaterat till avtalet från ProScan Imaging erhölls i kvartalet.

Försäljningen till GE Healthcare minskade i kvartalet beroende på ändrade prioriteringar och framflyttade projekt hos vissa slutkunder till följd av pandemin. Ingen information finns att planerade projekt har blivit annullerade.

 

Väsentliga händelser under första halvåret

Försäljningen av SyMRI har ökat med över 100 procent jämfört med samma period föregående år.

 

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

SyntheticMR har erhållit regulatoriskt godkännande av SyMRI i Brasilien.

VD har ordet


Försäljningen av SyMRI fortsätter öka

Ökningen av antalet sålda SyMRI-licenser fortsatte glädjande i andra kvartalet. Försäljningstillväxten första halvåret är betydligt över 100% jämfört med samma period förra året. De senast sex månaderna har vi som bolag fått mer än ett ben att stå på då den ökade försäljningen av SyMRI har gett oss en bättre produktmix. Försäljningen till GE Healthcare av den anpassade produkten de marknadsför som MAGiC påverkades negativet av effekter relaterade till pandemin. Situationen ger, inte överraskande, följder som ändrade prioriteringar och framflyttade projekt hos vissa slutkunder. Positivt i sammanhanget är att vi inte har något exempel på att planerade projekt har blivit annullerade.

Som informerats om under perioden så har nu Philips Healthcare USA inkluderat SyMRI i sin produktkatalog. Efter en lång process är det mycket glädjande att denna viktiga samarbetspartner nu prioriterar att lägga mer fokus på att erbjuda våra lösningar till sina kunder. Detta bidrar signifikant till vår strategi att öka resurserna att marknadsföra och sälja SyMRI. Första resultatet av det utvecklade samarbetet såg vi redan under samma kvartal genom en order från ProScan Imaging. Denna order av en tidsbegränsad licens var den första från en aktör som består av 25 fristående kliniker i sju olika delstater i USA.

Den ökade försäljningen av SyMRI samt samarbetsavtalet med Philips Healthcare är konkreta resultat av de investeringar vi gjort i egna säljresurser på prioriterade marknader.

Försäljningen under andra kvartalet uppgick till 9,9 mkr (12,9), vilket är en minskning med 23 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Minskningen hänförs till den lägre försäljningen till GE Healthcare.

Rörelseresultatet uppgick till -3,0 mkr (3,2) i andra kvartalet vilket motsvarar en marginal om -30 procent (25). Förutom den lägre försäljningen enligt ovan beror det minskade resultatet även på de ökade investeringarna i egna säljresurser i framförallt USA. Satsningen på marknadsorganisationen känner vi oss trygga med. Fortsatt ser vi till att vid eventuella negativa marknadssignaler är våra kostnader till stor del skalbara och därmed kan minskas snabbt.

 

Fördjupat samarbete för fortsatt tillväxt och produktutveckling

Utöver avtalet med Philips Healthcare fortsätter processerna framgångsrikt med befintliga och nya samarbetspartners. Exempelvis utvecklas vår relation med GE Healthcare vidare runt hur försäljningen av befintliga produkter ska växa. De diskussioner som förs med nya partners fokuserar nu i huvudsak på kommersialisering.

Samarbetet med våra partners är viktigt också i det högprioriterade arbetet med att utveckla vår produktportfölj. Flera gemensamma utvecklingsprojekt kring nästa generations SyMRI fortlöper som förväntat. Vår 3D-teknikbaserade produkt kommer att signifikant förbättra underlaget från MR-undersökningen vilket kommer ge stora fördelar för sjukvårdens hantering av olika sjukdomstillstånd. Ett annat mycket intressant projekt är utvecklingen av den produkt vi säljer idag till att också inkludera undersökning av muskuloskeletala systemet. Detta avser rörelseapparaten och inbegriper till exempel knä och ryggrad. Liksom för produktens nuvarande godkända undersökning av hjärna så görs en stor del av alla MR-undersökningar på detta område. Det bredare godkännandet ökar försäljningspotentialen av SyMRI markant. I syfte att förbättra vår produktutvecklingsplan konsulterar vi flitigt våra kliniska rådgivare. Denna grupp är nyligen formad och består av flera namnkunniga specialister från välrenommerade sjukhus och universitet.

 

Rätta förutsättningar för tillväxt

Jag har en stark tilltro till att vi implementerar de rätta strategierna och den positiva feedbacken från marknaden stärker mig i denna övertygelse. Responsen från våra kunder och samarbetspartners vittnar om styrkan i våra unika produkterbjudanden och att vi tar rätt initiativ för att utveckla vår produktportfölj. Nya betalningsmodellen som över tid bygger en kundbas för återkommande försäljning av SyMRI introduceras effektivt. Omvärldssituationen har haft en viss begränsande effekt på vår verksamhet så här långt. Ändå har vi under kvartalet som gått lyckats öka antalet slutförda och även påbörjade affärsprocesser på ett mycket tillfredställande sätt i alla våra prioriterade marknader. Över tid kommer vi att öka försäljningstillväxten genom att en kommersiellt hållbar plan implementeras av en mycket kompetent och professionell organisation.

För ytterligare information kontakta Ulrik Harrysson, VD SyntheticMR AB, +46 70 529 29 87 eller Johanna Norén, Interim ekonomichef SyntheticMR AB, +46 70 619 21 00.
 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SyntheticMR AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juli 2020.

SyntheticMR AB utvecklar och marknadsför innovativa mjukvarulösningar för Magnetisk Resonanstomografi (MR). SyntheticMR AB har utvecklat SyMRI® som levererar flera justerbara kontrastbilder och kvantitativa data från en 6-minuters undersökning. Produkten SyMRI finns i olika paketeringar. SyMRI IMAGE tillhandahåller snabba arbetsflöden inom MR, vilket möjliggör hög patientgenomströmning. SyMRI NEURO möjliggör automatisk segmentering av hjärnvävnad, vilket ger objektivt beslutsstöd. SyMRI är en CE-märkt och FDA 510 (k) godkänd produkt. SyMRI är ett registrerat varumärke i Europa och USA. SyntheticMR är noterat på Spotlight Stock Market Exchange i Stockholm, Sverige. För mer information, se www.syntheticmr.com.

Prenumerera

Dokument & länkar