Delårsrapport januari – juni 2017

Andra kvartalet, april – juni 2017

  • Nettoomsättningen ökade med 58 % och uppgick till 5 657 Tkr (3 573 Tkr)
  • Rörelseresultat uppgick till 34 Tkr (-403 Tkr)
  • Resultat efter skatt uppgick till 1 Tkr (-449 Tkr)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,00 kr (-0,11 kr)

Första halvåret, januari – juni 2017

  • Nettoomsättningen ökade med 137 % och uppgick till 14 846 Tkr (6 274 Tkr)
  • Rörelseresultat uppgick till 3 535 Tkr (-1 573 Tkr)
  • Resultat efter skatt uppgick till 2 708 Tkr (-1 619 Tkr)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,67 kr (-0,40 kr)
  • Likvida medel uppgick vid periodens slut till 12 665 Tkr (6 566 Tkr)

Väsentliga händelser under kvartal 2

Marknad och försäljning

SyntheticMRs funktion REMyDI, automatisk volymbestämning av myelin i hjärnan, är CE-märkt för klinisk användning i Europa. Att kunna kvantifiera myelin möjliggör för läkaren att följa myeliniseringsprocessen i hjärnan hos barn samt nedbrytning av myelin i samband med neurodegenerativa sjukdomar hos vuxna, exempelvis multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom.

Väsentliga händelser under kvartal 1

Marknad och försäljning

Siemens Healthineers, som SyntheticMR tidigare skrivit avtal med, har i ett pressmeddelande kommunicerat deras avsikt att etablera ett globalt ”Digitalt ekosystem” för att driva på den digitala utvecklingen inom sjuk, - och hälsovården. SyntheticMR är en av de partner som man valt att lyfta fram i samband med denna lansering.

Mattias Vågberg, läkare vid Neurologiska kliniken på Norrlands universitetssjukhus, har i sin framlagda avhandling bekräftat att nedbrytning av nervvävnad sker i ökad takt hos patienter med den neurologiska sjukdomen MS. I avhandlingen utvärderades 3 olika undersökningsmetoder där man med hjälp av magnetkamera mäter nedbrytningen och därmed sjukdomens skadeverkningar. Av de olika metoderna som utvärderades var SyMAP, från SyntheticMR, den metod som bäst överensstämde med den referensmetod som forskarna använde.  

Övriga väsentliga händelser

I mars tillträdde Jonas Hurtig som Head of Marketing and Commercial Affairs. Jonas kommer närmast från Saab där han senast var VP Head of Brand Management and Marketing Communication.

Väsentliga händelser efter andra kvartalets utgång 

SyntheticMR har signerat ett tilläggsavtal avseende Siemens digitala ekosystem. Avtalet innebär att Siemens kunder kommer kunna licensiera en bättre integrerad version av SyMRI än tidigare.


VD har ordet

Det är med glädje jag kan rapportera att vi för 11:e kvartalet i rad ser en försäljningstillväxt i jämförelse med motsvarande period föregående år. Vidare så kan jag konstatera att vi för fjärde kvartalet i rad redovisar ett positivt rörelseresultat.

Omsättningen under det andra kvartalet uppgick till 5 657 tkr, en ökning med 58 procent i jämförelse med samma period föregående år. För första halvåret summerar vi en omsättning som uppgår till 14 846 tkr vilket är en ökning med 137 procent i jämförelse med samma period föregående år.   

GE har det fulla ansvaret för MAGiC och dess försäljning mot slutkund.  Våra försäljningssiffror varierar beroende på när i tiden GE levererar nya MR-system och uppgraderingar. Vi ser fortsatt positivt på försäljningsutvecklingen av MAGiC och vårt samarbete med GE för att etablera MAGiC på den globala marknaden.

Tidigare i år kommunicerade Siemens Healthineers att de kommer lansera sitt “digitala ekosystem” som möjliggör att innovativa tjänster och applikationerna snabbare kan nå ut till sjukhus och kliniker. I samband med detta presenterades SyntheticMR som en viktig partner. Efter periodens utgång har vi signerat ett tilläggsavtal avseende Siemens digitala ekosystem. Avtalet innebär att Siemens kunder kommer kunna licensiera en bättre integrerad version av SyMRI än tidigare. Intäkter från avtalet kommer att dröja till kommande år, då ekosystemet lanseras på marknaden. Detta visar ytterligare på att Siemens ser SyntheticMR som en prioriterad partner med produkter som tilltalar deras kunder.

Utöver MAGiC, som marknadsförs av GE, kommer vår försäljning av SyMRI till stor del ske tillsammans med Siemens och Philips. Det är därför vårt fokus att fortsätta bygga relationer med deras lokala sälj- och marknadsföringsorganisationer för att på så sätt öka antalet affärer. 

Vi har under perioden initierat utökade marknadsföringsinsatser. SyMRI är en nischad produkt på en global marknad, varför vi arbetar med en fokuserad marknadsföringsstrategi i syfte att nå ut med vårt budskap till slutkunder. Detta sker främst genom digital marknadsföring med syftet att stärka kännedomen om bolaget och erbjudandet.

Stefan Tell

VD SyntheticMR AB

För ytterligare information, kontakta Fredrik Jeppsson, Ekonomichef och ansvarig för investerarrelationer SyntheticMR AB, +46 72 303 13 39, eller Stefan Tell, VD SyntheticMR AB, +46 73 373 4090.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SyntheticMR AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2017

Taggar:

Om oss

SyntheticMR utvecklar analys- och avbildningsmetoder för magnetisk resonanstomografi (MR, eller MRI på engelska). Bolagets programvara, SyMRI® effektiviserar MR-undersökningar genom att förkorta undersökningstiden per patient och samtidigt producera kvantitativ information som ger läkaren ett bättre beslutsunderlag.