Delårsrapport januari – juni 2018

Report this content

Andra kvartalet i korthet

  • SyntheticMR hade en försäljningstillväxt på 97 % i det andra kvartalet jämfört med föregående år.
  • Nettoomsättningen uppgick till 11,1 Mkr (5,7)
  • Rörelseresultatet ökade till 4,4 Mkr (0,03)
  • Periodens resultat uppgick till 3,2 Mkr (0)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,80 kr (0,00
  • Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 42,6 Mkr (27,6)

Första halvåret i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 21,8 Mkr (14,9), vilket innebar en försäljningstillväxt om 47 procent
  • Rörelseresultat ökade till 7,9 Mkr (3,5)
  • Periodens resultat uppgick till 6,0 Mkr (2,7)
  • Resultat per aktie uppgick till 1,48 kr (0,67)

Väsentliga händelser under kvartal 2

Marknad och försäljning
SyntheticMR har erhållit ytterligare godkännande av FDA för bolagets programvara SyMRI. Godkännandet avser klinisk användning av SyMRI tillsammans med MR-kameror från Philips. Detta innebär nu att SyMRI är godkänd för försäljning i USA tillsammans med MR kameror från Philips och GE Healthcare.  

SyntheticMR har under kvartalet sålt de första MAGiC licenserna till GE Healthcare i Kina. MAGiC blev under första kvartalet 2018 regulatoriskt godkänt av CFDA.   

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

Inga väsentliga händelser efter kvartalet utgång 

VD har ordet

Tillväxten vad avser intäkter, resultat och kassaflöde har fortsatt under Q2 2018. Omsättningsökningen under årets andra kvartal uppgick till 97 procent i jämförelse med samma period föregående år. Omsättningen för kvartalet och första halvåret var 11,1 Mkr (+97%) respektive 21,8 Mkr (+47%). Rörelseresultatet uppgick till 4,4 Mkr vilket gav en rörelsemarginal på 39 %. På rullande 12 månader basis uppgick omsättningen till 42,6 Mkr (+54%) med ett rörelseresultat på 15,5 Mkr. (marginal 36%).

Utfallet i kassaflödet visar fortsatt på en stark konvertering av resultat till kassa. Kassaflödet för de första 6 månaderna uppgick till 7,4 Mkr (3,3 Mkr) med ett resultat efter skatt på 6,0 Mkr (2,7 Mkr). På rullande 12 månader var kassaflödet 11,8 Mkr (6,1 Mkr) med ett resultat efter skatt på 11,6 Mkr (4,3 Mkr)

Försäljningen av MAGiC licenser är i enlighet med våra förväntningar. Vi har under andra kvartalet levererat de första licenserna till GE Healthcare i Kina, som en direkt följd av det regulatoriska godkännande som skedde av MAGiC i Kina under första kvartalet i år. Den kinesiska marknaden är den snabbast växande marknaden. De kundvärden vi erbjuder passar väl med de behov som finns i Kina. 

Siemens lanserade under andra kvartalet syngo.via Open Apps, där SyMRI är en av de applikationer som Siemens kunder kan licensiera. Affärsmodellen i denna kanal bygger på abonnemangsform med en årlig avgift per samtidig användare. Siemens är tidigt ute med att erbjuda kliniska applikationer enligt denna affärsmodell till sina kunder. Jag ser stora möjligheter att hela branschen kan komma att transferera till affärsmodeller som bygger på abonnemangsform, vilket många andra branscher gjort tidigare. Förändringen kommer dock ske successivt. Initialt förväntas begränsade volymer i denna kanal då Siemens nu befinner sig i fasen att etablera, tillgängliggöra och introducera plattformen samt affärsmodellen på marknaden. 

Under ISMRM (International Society for Magnetic Resonance in Medicine) i Paris presenterade Philips den senaste versionen av vår produkt i sin monter. Vi fortsätter arbeta tillsammans med Philips för att förenkla försäljning till sjukhus och kliniker. En positiv utveckling under kvartalet var att vi erhöll godkännande från amerikanska FDA för klinisk användning av SyMRI tillsammans med MR-kameror från Philips. Genom fler regulatoriska godkännanden möjliggör vi för etableringen av vår produkt på den globala marknaden.

Under maj månad var vi representerade på Neuro Summit i London. En av huvudpunkterna var ”kvantitativ MR och diagnos av individen”. En tydlig slutsats från presentationer och den paneldiskussion som vi deltog i var att vården behöver enklare och mer tillgängliga verktyg för att öka användningen av kvantitativ MR vid diagnos och uppföljning av patienter.  Det stärker och validerar den strategi som vi valt, att genom våra partnersamarbeten leverera en väl integrerad produkt för att tillgodose marknadens behov av kvantitativ MR

Det andra kvartalet var positivt avseende vår försäljningsutveckling och vi ser framsteg i våra partnersamarbeten. En etablering av ny teknologi tar tid, vi följer planen, och är väl positionerade för att fortsatt öka vår installerade bas.

Stefan Tell 
VD SyntheticMR AB

För ytterligare information, kontakta Fredrik Jeppsson, Ekonomichef och ansvarig för investerarrelationer SyntheticMR AB, +46 72 303 13 39, eller Stefan Tell, VD SyntheticMR AB, +46 73 373 4090.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SyntheticMR AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2018. 

Taggar: