Delårsrapport januari – mars 2019

Report this content

Första kvartalet i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 10,3 Mkr (10,6)
  • Rörelseresultatet uppgick till 2,9 Mkr (3,6)
  • Justerat rörelseresultat efter engångseffekter på grund av VD-byte uppgick till 3,2 Mkr
  • Periodens resultat uppgick till 2,2 Mkr (2,8)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,55 kr (0,69)
  • Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 47,9 Mkr (37,1)

Väsentliga händelser under kvartal 1

Styrelsen för SyntheticMR AB har utsett Ulrik Harrysson till ny VD för SyntheticMR AB.

SyntheticMR har sålt de första licenserna av MAGiC AW till GE Healthcare. Dessa licenser innebär att klinikerna nu kan få samma funktionalitet i ”reading room” som man tidigare har haft vid MR-scannern.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 SyntheticMR har lämnat in FDA ansökan för att få SyMRI godkänd tillsammans med MR-system från Siemens.

Som tidigare kommunicerats lämnar SyntheticMRs VD Stefan Tell sin post. Sista dag för anställning är satt till den 30 april 2019.  Bolagets nuvarande CFO Fredrik Jeppsson tillträder som tillförordnad VD tills dess att nyrekryterade VD Ulrik Harrysson börjar den 1 juli 2019. 


VD har ordet

Försäljningen under första kvartalet är i paritet med motsvarande period föregående år. Omsättningen uppgick till 10,3 MSEK (10,6 MSEK). Den negativa försäljningstillväxten under första kvartalet beror på kvartalsvariationer avseende MAGiC-försäljningen via GE Healthcare. Kassaflödet för första kvartalet uppgick till 7,1 MSEK (4,0) vilket påvisar en fortsatt stark konvertering av resultat till kassa, ett bevis på en lyckad affärsmodell och strategi.

Vi märker i vårt samarbete med GE Healthcare ett ökat intresse för att bredda deras erbjudanden som bygger på vår produkt, en kvittens på ett starkt partnerskap. Som tidigare kommunicerats har vi under perioden inlett försäljningen av MAGiC i reading room, en positiv utveckling för att öka den kliniska nyttan.

Utvecklingen av samarbetet med våra övriga partners är fortsatt positiv även om det för närvarande inte syns i någon större omfattning i vår försäljning. Jag kan konstatera att vi har tagit avgörande steg under perioden för att få in SyMRI i Philips produktkatalog men vi är ännu inte representerade där vilket är en förutsättning för ökade volymer. Avseende samarbetet med Siemens har vi efter periodens utgång lämnat in vår ansökan till FDA för att få SyMRI regulatoriskt godkänd tillsammans med Siemens MR-kameror på den amerikanska marknaden.

Den framtida tillväxten kommer att huvudsakligen ske utifrån våra partnersamarbeten. Som ett komplement investerar vi nu i egen lokal närvaro i USA. Detta för att stärka samarbetet med våra partners sälj- och marknadsorganisationer, samt med betydelsefulla sjukhus på denna viktiga marknad.

SyntheticMR verkar på den globala marknaden och positionen är stark genom våra partnersamarbeten. Vi bygger en installerad bas av kameror som är kompatibla med vår tillverkaroberoende kvantifiering. I vår skalbara affärsmodell ger detta möjlighet att utöka våra produkterbjudanden. Vi är i sammanhanget väl positionerade genom våra pågående projekt som befinner sig i olika mognadsfaser.

Jag lämnar nu bolaget som vd efter sju fantastiska år. Vi har under dessa år utvecklat SyntheticMR från en startup till ett tillväxtbolag som idag har avtal med de största spelarna i MR-marknaden. Vi har de senaste åren investerat i affärsutveckling tillsammans med Siemens och Philips. SyntheticMR är väl positionerat för fortsatt tillväxt. Jag önskar Ulrik Harrysson och hela teamet lycka till på den fortsatta resan!

Stefan Tell 
VD SyntheticMR AB

För ytterligare information, kontakta Fredrik Jeppsson, Ekonomichef och ansvarig för investerarrelationer SyntheticMR AB, +46 72 303 13 39, 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SyntheticMR AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2019.

Taggar: