Kallelse till årsstämma i SyntheticMR AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i SyntheticMR AB (publ) org.nr. 556723–8877, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 april 2018, kl. 18.00 i bolagets lokaler, Storgatan 11, Linköping. 

Deltagande

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

dels vara införd som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB på torsdagen den 19 april 2018, och

dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till SyntheticMR senast torsdagen den 19 april 2018.

-        per e-post till info@syntheticmr.se (ange ämne ”Anmälan Årsstämma SyntheticMR AB”),

-        per post till SyntheticMR AB, Storgatan 11, 582 23 Linköping (märk kuvertet "Anmälan Årsstämma SyntheticMR AB"), eller

-        per telefon 072-303 13 39.

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer (dagtid), antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som skall delta.

Ombud, fullmakt m.m 

Fullmakter i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör, för att underlätta inpasseringen vid årsstämman, vara bolaget tillhanda i god tid före årsstämman.

Fullmaktsformulär finns att ladda ner på www.syntheticmr.com. För beställning av fullmaktsformulär gäller samma adress och telefonnummer som för anmälan. Aktieägarna kan inte rösta eller på annat sätt delta i årsstämman på distans.

Förvaltarregistrerade aktier 

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast torsdagen den 19 april, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Godkännande av dagordning.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2017.

8. Anförande av den verkställande direktören.

9. Beslut om

a)    fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen för 2017.

b)   dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen för 2017, och

c)    ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för 2017.

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

11. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisor.

12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

13. Val av revisor.

14. Årsstämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 2           Val av ordförande vid stämman.

Förslag finns från 49,6 procent av aktieägarna att styrelsens ordförande Staffan Persson utses till ordförande vid stämman.

Punkt 9 b        Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen för 2017

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att överkursfond, balanserad vinst, inklusive årets vinst, disponeras så att vinsten om 27 228 065 kr överförs i ny räkning.

Punkt 10         Beslut om fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Aktieägare som tillsammans representerar 49,6 procent av samtliga röster i SyntheticMR har anmält att de vid årsstämman kommer att rösta för att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, skall bestå av 4 styrelseledamöter och inga suppleanter.

Punkt 11         Beslut om fastställande av styrelsearvode och revisorsarvode

Förslag finns från 49,6 procent av aktieägarna att arvode till styrelsen skall utgå med sammanlagt 480 000 kronor, varav 210 000 kronor till styrelsens ordförande och 135 000 kronor till styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

Ersättning till bolagets revisor föreslås utgå enligt löpande räkning.

Punkt 12         Val av styrelseledamöter

Förslag finns från 49,6 procent av aktieägarna att styrelsen skall bestå av 4 ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Att omval sker av styrelseledamöterna, Jan Bertus Marten Warntjes, Johan Sedihn, Staffan Persson och Yvonne Mårtensson. Staffan Persson omväljs till styrelsens ordförande. Reidar Gårdebäck har avböjt omval

Punkt 13          Val av revisor

Föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB till revisor, för tiden till slutet av nästa ordinarie stämma. BDO Mälardalen AB har låtit meddela att de avser att Jörgen Lövgren även fortsättningsvis ska vara huvudansvarig revisor i SyntheticMR AB.

Handlingar m.m       

Vid offentliggörande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 4 040 078.

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget avseende räkenskapsåret 2017, kommer att hållas tillgängliga hos bolaget, senast från och med 4 april 2018 samt skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm mars 2018

SyntheticMR AB (publ)

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar